velikost textu

Novinářské strategie a téma islámu v rámci mediální logiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novinářské strategie a téma islámu v rámci mediální logiky
Název v angličtině:
Journalistic strategies and the theme of Islam as part of media logic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Jačková
Vedoucí:
Markéta Štechová
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
203955
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální logika, kreativita, islám, Hospodářské noviny, Blesk, zakotvená teorie, zúčastněné pozorování
Klíčová slova v angličtině:
media logic, creativity, Islam, Hospodářské noviny, Blesk, grounded theory, participating observation
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá omezujícími a kreativními aspekty, jež hrají důležitou roli při výběru a zpracování zpráv s důrazem na citlivé téma islámu. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou rozvedeny pojmy jako mediální logika, rutiny a kreativita, se kterými se dále pracuje i v rámci výzkumu. Práce pak poukazuje na problematiku mediálního prezentování islámu a muslimů vyplývající ze zahraničních i českých výzkumů, přičemž si všímá zejména nedostatečného výzkumu zaměřeného na samotné pracovníky redakce jako tvůrce či spolutvůrce mediálních obsahů. V rámci současného výzkumu v redakci jsou nastíněny některé možnosti kreativního přístupu, jež mohou ovlivňovat a pozměňovat rutinní praxi či zaměření redakce ohledně výběru i zpracování události. Metodologická část nastiňuje výzkumný problém a otázku, představuje zkoumané redakce i techniky sběru a analýzy dat. Předkládaná práce dále z těchto poznatků vychází i v samotném výzkumu a snaží se o lepší pochopení možností pracovníků redakce ve výběru a zpracování zpráv s tématem islámu. Důraz je přitom kladen na vnímání různých omezujících a kreativních aspektů pracovníků redakce, jako možných změn či překážek.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis deals with restrictive and creative aspects which plays an important role during selection and execution of news about sensible theme of islam. The diploma thesis is devided into several parts. The terms such as media logic, routine and creativity are being described in the theoretical part. The thesis points at the problem of media presentation of islam and muslims. This problematic presentations resulted from both foreign and czech researches. There are also points out the inadequate research aimed at the employes of the redactions as a creators or semi-creators of the media content. In terms of up to date reserach in the redaction there are outlined some options of creative attitude which can influence and change routine practice or focusing of redaction about the selection and processing of the event. The methodology part outlines the research problem and question. It names the investigated redactions and the techniques of data colection and analysation. The thesis extracts from this knowledge even in the research part. It brings better understanding of possibilities of the redaction employees in choosing and execution of news regarding the theme of Islam.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Jačková 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Jačková 903 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Jačková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Jačková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Markéta Štechová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB