velikost textu

Matky-uživatelky návykových látek a jejich motivace k léčbě v terapeutické komunitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matky-uživatelky návykových látek a jejich motivace k léčbě v terapeutické komunitě
Název v angličtině:
Substance using mothers and their motivation for treatment in the therapeutic community
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Haltmarová
Vedoucí:
doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc.
Oponent:
PaedDr. Martina Richterová-Těmínová
Id práce:
203941
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
matky-uživatelky návykových látek - motivace – cyklický model změny – léčba závislostí - terapeutická komunita
Klíčová slova v angličtině:
substance using mothers - motivation – cyclic model of change – addiction treatment - therapeutic community
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Naše moderní společnost už jako by byla schopna přijmout a tolerovat drogově závislé muže, ale závislé ženy se i v dnešní době potýkají s předsudky a jistým druhem opovržení ze strany společnosti. Gender problematika na poli závislosti je téma, kterému bychom měli věnovat naši pozornost. Mapovat motivaci a okolnosti, které ženy přivádějí do léčby, nebo naopak jim zabraňují léčbu nastoupit. Cíle: Prvním cílem této práce bylo zmapovat právě ty okolnosti a motivaci, které přivádí klientky-matky spolu s jejich dětmi do léčby v terapeutické komunitě. Druhým cílem bylo zjistit, které specifické motivační determinanty klientky v léčbě udržují. Třetím cílem této práce bylo zjistit, která oblast dotazníku CMRS se na motivaci klientek podílí nejvíce. Metodika: Sběr dat se uskutečnil v červenci a srpnu loňského roku v jedné konkrétní terapeutické komunitě. S klientkami byl veden polostrukturovaný rozhovor, následně vyplnily dva krátké dotazníky CMRS a DAST. Výzkumný soubor: Výběrový soubor tvořilo 8 klientek terapeutické komunity ve věku 24-35 let, které byly zároveň matkami. Výsledky: Z výpovědí dotazovaných respondentek vyplynulo, že nejčastějším motivem k nástupu do léčby bylo dítě. Buď hrozba jeho odebrání, či touha na jeho navrácení zpět do péče. Okolnosti, které předcházely nástupu do komunity, byl nejčastěji život na ulici, který klientky vnímaly jako velice nežádoucí situaci. Doporučení: Po nastudování odborné literatury z oblasti drogově závislých žen – matek, motivace a z výsledků našeho výzkumu navrhujeme tato opatření: Posilovat kompetentnost klientek jako matek. Brát zřetel na gender v rámci adiktologických služeb. Rozvoj a posilování citlivého a šetrného přístupu při práci s naší cílovou skupinou – uživatelky matky. Velkou výzvou u těchto klientek je také práce s relapsem a to především z důvodu, že otcové jejich dětí jsou obvykle uživatelé návykových látek, tudíž s nimi nelze zcela vyrušit kontakt. Klíčová slova: Matky – uživatelky návykových látek, motivace, cyklický model změny, léčba závislostí, terapeutická komunita
Abstract v angličtině:
Abstract Purpose: While our modern society seems to have learnt how to accept and tolerate drug-addicted men, drug-addicted women on the other hand are even typically confronted with prejudice and contempt from the part of society. We should pay more attention to gender problematics despite the addiction background. We should map the motivation and circumstances that could on one side convince women to addiction treatment and on the other side prevent them from taking treatment and completing it. Goals: The first goal of this thesis was to map the circumstances and motivation that bring female clients – substance-using mothers with their children – to treatment in the therapeutic community. The second target was to find out which specific motivational determinants keep female clients in treatment. The third aim of this work was to find out which area of CMRS questionnaire is most involved in the motivation of clients. Research Methodology: Research data collection took place in July and August 2018 in one particular therapeutic community. A semi-structured interview was conducted with clients followed by two short CMRS and DAST questionnaires. Research Target Group: The target research group consisted of eight clients from the therapeutic community. All clients were mothers in the age of 24 – 35 years. Findings: The respondents' testimonies clearly proved the child or children was the most frequent motive for treatment. Either the threat of removal or the desire to get him or her back into care. The most common preceding circumstances prior to entering the community were homeless life on the street which client-mothers perceived as very undesirable. Conclusion and Recommendation: Having studied the professional literature on drug addicted women - mothers, motivation and applying the results of our research, following measures are recommended: Strengthen the competence of clients as mothers. Consider gender specifics also in addictology services. Develop and further improve a sensitive and considerate approach to working with the target group of drug substance using mothers. A relapse is a big challenge and a potential risk for such clients. It is hard to completely disturb the contact with fathers of children who are usually users of addictive substances as well. Key words: Substance using mothers, motivation, cyclic model of change, addiction treatment, therapeutic community
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Haltmarová 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Haltmarová 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Haltmarová 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Martina Richterová-Těmínová 450 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 748 kB