velikost textu

Analýza činnosti Liekového informačného centra II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza činnosti Liekového informačného centra II.
Název v češtině:
Analýza činnosti Lékového informačního centra II.
Název v angličtině:
Drug Information Centre service analysis II.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Natália Čikovská
Vedoucí:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Petra Thomson
Id práce:
203931
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
informace o léčivu; lékové informační centrum; databáze
Klíčová slova v angličtině:
medication information; drug information centre; database
Abstrakt:
Abstrakt Analýza činnosti Liekového informačného centra II. Autor: Natália Čikovská Školiteľ: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Thomson Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Liekové informačné centrum (LIC) Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej (FAF UK) bolo založené v roku 1994 a je jediným univerzitným LIC v Českej republike (ČR). Centrum poskytuje odborné informácie o liečivách (LČ), a to najmä prostredníctvom odpovedania na dotazy týkajúce sa LČ od zdravotníckych pracovníkov. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo zozbieranie a zanalyzovanie informácií o informačnej službe LIC FAF UK a FN HK v období 1994–2016 so zameraním na všeobecné charakteristiky liekových dotazov a používané odborné informačné zdroje o LČ pri ich riešení. Metodika: Bola vykonaná podrobná analýza informačnej služby LIC na získanie vhodných dát. Všetky dotazy z jednotlivých rokov 1994–2016 boli zosumarizované do databázy liekových dotazov v programe Microsoft Office Excel. Pomocou získaných údajov boli hodnotené všeobecné charakteristiky dotazov, ako napr. priemerný počet dotazov za rok alebo čas potrebný pre riešenie jedného dotazu. Údaje o žiadateľoch boli taktiež hodnotené, napr. ich profesia a región, odkiaľ boli dotazy odoslané. Ďalej bola analýza zameraná na využívanie odborných informačných zdrojov o LČ pri riešení liekových dotazov a tiež ich využitie pri dotazoch zameraných na interakcie a dotazoch so špecifickým zameraním. Získané údaje boli analyzované pomocou deskriptívnej štatistiky. Výsledky: Do analýzy činnosti LIC bolo zaradených 2221 dotazov za obdobie 1994–2016. Priemerný počet bol 97 dotazov za rok. Najviac dotazov bolo zaslaných v roku 2003 (201; 9,0 %) a najmenej v roku 2014 (22; 1,0 %). Priemerný čas potrebný na spracovanie jedného dotazu bol 173 minút. Viac ako polovica (1205; 54,3 %) dotazov bola odoslaná od lekárnikov. Ďalšími profesiami, ktoré posielali dotazy, boli nemocniční lekári (364; 16,4 %), vedeckí pracovníci (182; 8,2 %), ambulantní špecialisti (99; 4,5 %) a praktickí lekári (62; 2,8 %). Najväčší počet dotazov bol prijatý od žiadateľov z Královohradeckého kraja (904; 40,7 %) a z Prahy (412; 18,5 %). Bez špecifického zamerania (dospelí, iná populačná skupina, všeobecný dotaz) bolo 1751 (78,8 %) dotazov. Dotazy zamerané na oblasť tehotenstva a kojenia sa vyskytli v 196 (8,8 %), geriatrie v 140 (6,3 %) a pediatrie v 134 (6,1 %) prípadoch. Najpoužívanejšími zdrojmi pri vypracovávaní dotazov boli Micromedex, ktorý bol použitý 1257krát (56,6 %), Automatizovaný informačný systém liečivých prípravkov (AISLP) 1240krát (55,8 %), Medline 954krát (43,0 %) a Martindale (monografia) 652krát (29,4 %). Informácie v oblasti tehotenstva a kojenia boli hľadané najmä v Briggs' a kol.: Drugs in Pregnancy and Lactation, Suchopár: Lieky v tehotenstve (40,8 %) a Toxnet (16,8 %). Pri riešení interakčných dotazov sa najviac využívali Kompendium liekových interakcií Vademecum Infopharm, ktorý predstavoval 21,5 % a Stockley´s Drug Interactions predstavoval 9,3 % z použitých zdrojov. Záver: Informačná služba LIC slúžila najmä lekárnikom. V analyzovanom časovom období bola riešená široká škála dotazov pomocou využitia viacerých odborných informačných zdrojov o LČ, napr. faktografických databáz o LČ. Používanie odborných informačných zdrojov o LČ v tlačenej podobe postupne klesá, pretože sú k dispozícii elektronické zdroje so širším obsahom informácií.
Abstract v angličtině:
Abstract Drug Information Centre service analysis II. Author: Natália Čikovská Supervisor: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petra Thomson Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: Drug Information Centre (DIC) of the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralové was established in 1994 and is the only university-based DIC in the Czech Republic. DIC is providing expert information about drugs, such as answering medicines-related enquiries received from healthcare professionals. Objective: The objective of diploma thesis was to gather and analyze information about the informational service of LIC FAF UK a FN HK in 1994–2016 aimed for general characteristics of drug enquiries and professional drug information resources used for solving the enquiries. Methods: Detailed analysis of DIC activities was performed to compile suitable data. All enquiries from years between 1994 and 2016 were summarized into a database using Microsoft Excel software. General characteristics of the enquiries were analyzed, such an average number of enquiries per year or time needed for resolving one enquiry. Information about enquirers was considered as well, e.g. their profession and region, from which the enquiries were sent. Furthermore, the analysis focused on professional drug information resources as well as their utilization for interaction-related enquiries and enquiries regarding specific patient population. Data was analyzed using descriptive statistics. Results: Analysis of DIC activity included 2221 enquires within years 1994–2016. The average number was 97 enquiries per year. The most enquiries were received in 2003 (201; 9.0%) and the least in 2014 (22; 1.0%). The average time taken for processing one enquiry was 173 minutes. More than half of all enquiries (1205; 54.3%), were sent by pharmacists. Further, hospital physicians (364; 16.4%), scientists (182; 8.2%), outpatient physicians (99; 4.5%) and general practitioners (62; 2.8%) sent their enquires to the DIC. Most frequently enquiries were received from Kralovehradecky region (904; 40.7%) and Prague (412; 18.5%). Enquiries concerning specific patient population were resolved in 1751 cases (78.8%). Enquiries focused on pregnancy and breastfeeding occurred in 196 cases (8.8%), geriatrics in 140 (6.3%) and pediatrics in 134 cases (6.0%). The most useful information resources were Micromedex, that was used 1257 times (56.6%), AISLP used 1240 times (55.8%), Medline used 954 times (43.0%) and Martindale (monography) used 652 times (29.4%). Information in the field of pregnancy and breastfeeding were searched mainly in Briggs et al: Drugs in Pregnancy and Lactation, Suchopár: Lieky v tehotenstve (40.8%) and Toxnet (16.8%). When resolving the interactions, the most used were resources aimed at interactions, Kompendium liekových interakcií Vademecum Infopharm which represented 21.5% and Stockley's Drug Interactions represented 9.3% of used resources. Conclusion: Information service of the DIC was used mostly by pharmacists. In the analyzed period of time, wide range of discussed enquiries were resolved using multiple professional drug information resources, e.g. factographic databases about medicines. Usage of professional drug information resources in printed form has declined, because there are available electronic resources with wider range of information.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natália Čikovská 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natália Čikovská 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natália Čikovská 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB