velikost textu

Role a učení se žen v práci - kritický pohled

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role a učení se žen v práci - kritický pohled
Název v angličtině:
The Role and Learning of Women at Work: a Critical view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Švarcová
Vedoucí:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Id práce:
203926
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender|genderová nerovnost|ženy v práci|kritická teorie|učení se v práci|práce
Klíčová slova v angličtině:
gender|gender inequality|women at work|critical theory|learning at work|work
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaměřuje na témata učení a práce v souvislosti s genderovou problematikou v kriticky orientovaných teoretických konceptech filosofie a sociálních věd. Cílem práce je představit přístupy a klíčové autory a autorky, srovnat jejich vybrané příspěvky a interpretovat hlavní kritické myšlenky ve vzájemném kontextu. V práci je nahlíženo na témata práce a učení z hlediska feministických přístupů, teorie individualizace, teorie spravedlnosti americké teoretičky a představitelky socialistického proudu feminismu Iris Marion Young a soudobých kriticky orientovaných andragogických výzkumů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on topics of learning and work in relation to gender in critical -oriented theoretical concepts. The purpose of this thesis is to introduce key approaches and authors, to compare their selected contributions and interpret their principal critical ideas in mutual context. The topics of work and learning in the thesis are examined in terms of feminist approaches, theory of individualization, theory of justice by American theo rist and representative of socialist feminism Iris Marion Young, and contemporary critical -oriented andragogical research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Švarcová 893 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Švarcová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Švarcová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 372 kB