velikost textu

Jan Syrový a Rusko v letech 1914-1920

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Syrový a Rusko v letech 1914-1920
Název v angličtině:
Jan Syrový and Russia in 1914-1920
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Smelík
Vedoucí:
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Id práce:
203923
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanská válka|legie|Rusko|Československo|Jan Syrový|legionáři|bolševici|Sibiř|magistrála|Zborov|generál|Vladivostok|střelecký pluk Jiřího z Poděbrad|Omsk|Družina|Irkutsk|Čeljabinsk|Kyjev
Klíčová slova v angličtině:
the civil war|the Legion|Russia|Czechoslovakia|Jan Syrový|Legionnaires|the bolsheviks|Siberia|expressway|Zborov|General|Vladivostok|shooting Regiment of Jiří z Poděbrad|Omsk|Companions|Irkutsk|Chelyabinsk|Kiev
Abstrakt:
Abstrakt česky: Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá ruskou historií v letech 1914-1920, počínaje příčinami dané situace. Zajímá se také o osobnost Jana Syrového a jeho působení při tzv. Sibiřské anabázi v letech 1914-1920, v době první světové války, občanské války v Rusku až k jeho přesunu do přístavu ve Vladivostoku a návratu do Československa. Spolu s postavou Syrového se věnuje také názorům a pohledům jeho kolegů, vrstevníků a dalších, kteří s ním přišli do styku. Hlavními zdroji byly archivní materiály (časopisy, dopisy) a také novější literatura. Pro lepší představu o době byly použity ohlasy v dobovém tisku.
Abstract v angličtině:
Abstract in english: This thesis is separated into two main parts where the first one is concerned with Russian history in the years 1914-1920, starting with the causes of the situation. Afterward, it is also interested in the personality of Jan Syrový and his work at the so-called Siberian Anabasis in 1914-1920, during the First World War, the civil war in Russia and his move to the port in Vladivostok and return to Czechoslovakia. Along with the Raw character, he also addresses the views and views of his colleagues, peers, and others who have come into contact with him. Archived materials (magazines, letters) and also more lately literature served as the main sources. For a better idea of the time, the responses in the press were used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Smelík 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Smelík 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Smelík 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 152 kB