velikost textu

Legislativní zajištění provozu a služeb knihoven v České republice, Polsku a Slovensku: komparativní analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Legislativní zajištění provozu a služeb knihoven v České republice, Polsku a Slovensku: komparativní analýza
Název v angličtině:
Legislative framework of operation and services of libraries in the Czech Republic, Poland and Slovakia: comparative analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Simona Haraštová
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Id práce:
203920
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komparativní analýza|knihovní zákony|slovenské knihovnictví|polské knihovnictví
Klíčová slova v angličtině:
comparative analysis|library laws|slovak librarianship|polish librarianship
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce má za úkol porovnat tři knihovní zákony – český, slovenský a polský. Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část pojednává nejprve o českém knihovním zákoně. Později se hovoří o slovenském a polském knihovním zákoně. V praktické části je nejprve vysvětlena metoda – komparativní analýza. Dále jsou formulovány výzkumné otázky. Následuje vzorkování a kódování prostřednictvím indikátorů. Poté se řeší metoda analýzy – v našem případě komparace, kdy se porovnává český, slovenský a polský knihovní zákon pomocí indikátorů. Následně se informuje o výsledcích rozhovorů s V. Richterem a Z. Matušíkem. Nakonec je uvedeno stručné závěrečné shrnutí.
Abstract v angličtině:
Abstract Following thesis has a task to analyse free library laws – czech, slovak and polish. Thesis consists of two parts – theoretical and practical. In theoretical part is analysed firstly czech library law. Later slovak and polish library law are analysed. In practical part is firstly explained method – comparative analysis. Further there are formulated a research questions. Sampling and coding with indicators follow. Then method of analysis is solved – in our case comparation, where czech, slovak and polish library law are compared with help of the indicators. Further there are results of interviews with V. Richter and Z. Matušík. In the end there is a brief final summary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Haraštová 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Haraštová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Haraštová 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB