velikost textu

Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Název v angličtině:
Developmental trends in labor law in light of automation, digitization and robotization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jáchym Stolička
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
203914
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní právo, digitalizace, robotizace
Klíčová slova v angličtině:
Labour law, digitization, robotization
Abstrakt:
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň přichází s návrhy de lege ferenda tam, kde jednotlivé trendy nejsou českým pracovním právem akcentovány. Čtvrtá část práce pak cílí na právní analýzu robotizace v kontextu pracovního práva s důrazem na její problematické aspekty, které z robotizace vyplývají pro účastníky pracovněprávních vztahů i další osoby. I tato část obsahuje návrhy možné právní regulace robotizace de lege ferenda. Ze závěru diplomové práce vyplývá, že vývojové trendy v pracovním právu v období čtvrté průmyslové revoluce změní nejen dílčí instituty pracovního práva, ale rovněž pracovněprávní paradigma. Je zde zdůrazněno, že při formování nového paradigmatu pracovního práva bude stěžejní, aby moderní technologie ovlivňující charakter pracovněprávních vztahů nepřevzaly nad těmito vztahy kontrolu, která musí být nadále ponechána člověku. Klíčová slova: pracovní právo, digitalizace, robotizace
Abstract v angličtině:
Developmental trends in labor law in light of automation, digitization and robotization Abstract This master thesis deals with developmental trends in labor law in the light of automation, digitization and robotization. It analyzes the individual trends and gives the evidence that the dynamic pace of the Fourth Industrial Revolution has a significant impact on labor law sub-institutes and the overall labor-law paradigm. The work itself is divided into four parts. The first and second part set out the starting points and basic concepts and analyze the developmental trends that have influenced the world of work since the beginning of human history. There is an emphasis on the similarity of historical development trends with current trends. The third part of the thesis analyzes the current developmental trends in labor law by prism of the values established in the first part of the thesis. It focuses on the ability of the Czech Labor Code to regulate flexible forms of employment. At the same time, it emphasizes the factual changes in labor relations and the legal status of their participants in the digital era. It also analyzes in detail the trend of shared economy and its influence on the form of labor relations with reference to the case law of the Court of Justice of the European Union. It also takes into account the negative phenomena that affect employees and employers in the digital era. At the same time, it comes with de lege ferenda proposals where individual trends are not accentuated by Czech labor law. The fourth part of the thesis focuses on the legal analysis of robotization in the context of labor law with an emphasis on its problematic aspects, which arise from the robotization for the participants of labor relations and other persons. This part also contains suggestions of possible legal regulation of robotization de lege ferenda. The conclusion of the thesis shows that the developmental trends in labor law during the Fourth Industrial Revolution will change not only the sub-institutes of labor law, but also the labor-law paradigm. It is emphasized that in shaping a new labor law paradigm, it will be crucial that modern technologies affecting the nature of labor relations do not take control of these relationships, which must continue to be left to man. Keywords: labour law, digitization, robotization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jáchym Stolička 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jáchym Stolička 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jáchym Stolička 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB