velikost textu

Mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného království ve vybraných britských médiích v letech 2014-2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného království ve vybraných britských médiích v letech 2014-2016
Název v angličtině:
The United Kingdom Independence Party media representation in selected British media between the years 2014 and 2016
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Rukavička
Vedoucí:
PhDr. Petr Šafařík
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
203908
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
UKIP, populismus, euroskepticismus, rámcování, média, Farage
Klíčová slova v angličtině:
UKIP, populism, euroscepticism, media framing, media, Farage
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného Království v letech 2014-2016 ve vybraných britských médiích, kde sleduje společná klíčová slova, která média ve článcích o straně používají. Snaží se zjistit, zda se tato slova dají označit za hlavní v souvislosti s médii vytvářenými mediálními obrazy strany a na tyto obrazy navazujícím zařazením strany do politického spektra Spojeného království. Přes krátkou historii Strany nezávislosti Spojeného království - UKIP obsahuje práce kapitoly o pravicovém populismu a euroskepticismu. Následuje analýza vybraných britských médií na základě čtyř stanovených klíčových slov. Pro jejich sledování byly použity novinové články zpravodajství The Guardian, The Telegraph a BBC News. Vybrána byla slova a slovní spojení euroskepticismus, imigrace, kritika politického systému a organizační změny uvnitř strany. Práce analyzuje v 50 nejvíce relevantních článcích k těmto tématům z let 2014-2016 tendenci jejich používání s vyobrazením frekvence těchto slov ukazující vývoj jejich výskytu ve článcích. Tři analyzovaná média poskytla tři zobrazení UKIPu, která jsou sice různá, ale zároveň mají hodně společného. BBC News UKIP nazývalo stranou středně pravicovou, The Guardian s tímto výrokem do značné míry souhlasil, až na pár radikálnějších rysů, které ve straně vidí, zatímco The Telegraph jej považoval za krajně pravicovou extremistickou stranu. Důvodem těchto rozdílů je především politická náklonnost médií. První z nich BBC News se zabývá tématy ve zprávách z pohledu všech stran a snaží se tak zůstávat nestranným médiem. Další je The Guardian, který má podobný přístup k přistěhovalectví a euroskepticismu jako BBC News, ale pokud jde o proti-systémovost a Nigela Farage, jejich označení UKIPu se blížilo více radikálnímu postoji. Nakonec The Telegraph, který zobrazuje rysy UKIPu s extremistickou podstatou. Všechna tři média se nicméně soustředí na čtyři rysy vybrané k této analýze v jiné míře, zároveň ale vidí všechna tři média tyto rysy u UKIPu jako ty základní.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes media representation of the United Kingdom Independence Party between the years 2014 and 2016 in selected British media where it follows keywords used by these medias in the articles about the party and whether these themes can be identified as key topics in the context of media-generated frame and where, based on these frames, place these medias the party in the political spectrum of the United Kingdom. Despite the brief history of the United Kingdom Independence Party, the work contains chapters about right-wing populism and Euroscepticism. This is followed by an analysis of selected British media based on four keywords. The media, which have been used for the analysis were The Guardian, The Telegraph and BBC News. The chosen keywords were - Euroscepticism, immigration, criticism of the political system (antiestablishment) and organizational change within the party. It examines the 50 most relevant articles with these keywords from 2014-2016 and the tendency of thir usage. The result is an analysis of the frequency of these topics, showing the development, with the result, that they have been identified as the basic themes that all the three media use in the articles about the party. Second result is an overview of what media frames of a party were created and where these media place the party in the political spectrum, based on these media frames. The three analyzed media provided three media frames of UKIP, which are different on one side, but also have a lot in common on the other. While BBC News was naming UKIP the middle-right party, The Guardian agreed to this statement with only a few more radical features the jurnalists of the media see in the behaviour of the politic party. At last The Telegraph which considered UKIP to be a far-right extremist party. The reason for these differences is mainly the political affection of the media. The first of them, BBC News, deals with all the topics in the news from the perspective of all the parties, trying to remain an open-minded medium. Another one is The Guardian, which have a similar approach to immigration and Euroscepticism as the BBC News, but with regard to anti-system and Nigel Farage, their media frame of UKIP had more radical approach. Finally, the Telegraph, showing UKIP almost as an extremist party. All of the three medias focus on the four keywords selected for this analysis from different perspective, but at the same time, all three media sees these topics as an essential themes of the party.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Rukavička 995 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Rukavička 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Rukavička 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šafařík 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Miloš Calda 152 kB