velikost textu

Osamostatňování člověka s mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osamostatňování člověka s mentálním postižením
Název v angličtině:
Gaining of independence of a person with intellectual disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Šedá
Vedoucí:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
203870
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Člověk s mentálním postižením, rodina se členem s mentálním postižením, osamostatňování člověka s mentálním postižením, plánování budoucnosti v rodinách se členem s mentálním postižením, překážky bránící procesu osamostatňování, možnosti podpory.
Klíčová slova v angličtině:
Person with intellectual disability, family with a intellectually disabled member, person with intellectual disability becoming independent, planning of future in the families with an intellectually disabled member, obstacles of the process of becoming independent, support possibilities.
Abstrakt:
ABSTRAKT Ústředním tématem této diplomové práce je osamostatňování člověka s mentálním postižením. Tento fenomén je zde nahlížen jako celoživotní proces související s plánováním budoucnosti v rodinách se členem s tímto typem postižení. Pro práci byl použit kvalitativní výzkum pomocí fenomenologické interpretativní analýzy. Do výzkumu byly zapojeny tři skupiny respondentů: lidé s mentálním postižením, jejich rodiče a lidé, kteří s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami pracují. S účastníky výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory. Zkoumaný fenomén je popisován v kontextu celého života člověka s mentálním postižením a jeho rodiny. Výzkum se zaměřoval na identifikování překážek stojících v cestě osamostatňování člověka s mentálním postižením. Cílem výzkumu bylo na základě co nejhlubšího porozumění fenoménu osamostatňování člověka s mentálním postižením navrhnout způsoby, jak jedince s mentálním postižením a jejich rodiny podpořit na cestě k samostatnosti. Zapojení více skupin respondentů umožňuje nahlížet fenomén osamostatňování z různých úhlů a odhalit více souvislostí mezi jednotlivými překážkami. Výsledky výzkumu ukazují možnosti podpory, a to jak na úrovni systémové, tak především na úrovni sociálních služeb a konkrétních pracovníků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main topic of this Master thesis is the process of gaining independence of a person with intellectual disability. This phenomenon is perceived as a lifelong process connected to the planning of future in families with an intellectually disabled member. The thesis is based on qualitative research using the Interpretative Phenomenological Analysis. In the research, three groups of respondents were involved: people with intellectual disability, their parents and people who work with people with intellectual disability and their families. Semi-structured interviews were conducted with the participants of the research. The studied phenomenon is described in the context of an entire life of an intellectually disabled person and their family. The research has focused on identifying the obstacles obstructing the journey of gaining independence of a person with intellectual disability. The aim of the research was to propose methods for supporting the journey of gaining independence of an intellectually disabled person and their family through complex understanding of this phenomenon. The involvement of various groups of responders in the research has allowed for understanding of the process of gaining independence from different points of view and enabled to reveal additional relations connecting the obstacles as well. The research results show support possibilities not only on the systematic level, but mainly on the level of social services and specific workers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Šedá 1.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Klára Šedá 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Šedá 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Šedá 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB