velikost textu

Greek Civil War: Greek Immigrants from Anatolia and Their Involvement in the Communist Insurgency (1946-1949)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Greek Civil War: Greek Immigrants from Anatolia and Their Involvement in the Communist Insurgency (1946-1949)
Název v češtině:
Řecká občanská válka: Řečtí přistěhovalci z Anatolie a jejich zapojení v komunistickém odboji (1946 - 1949)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Chábová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
203853
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Občanská válka, Komunistické povstalectví, Řecká republika, Uprchlík, Mobilizace, Výměna obyvatel
Klíčová slova v angličtině:
Civil War, Communist Insurgency, Greece, Refugee, Mobilization, Population exchange
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá individuálními motivacemi k účasti na řecké občanské válce na straně komunistických vzbouřenců v letech 1946-1949. Konkrétněji se práce zaměřuje na analýzu motivací těch, kteří se připojili ke komunistickým partyzánům a zároveň pocházeli ze skupiny obyvatel, která přišla ve vlně uprchlíků ortodoxního vyznání ve dvacátých letech 20. století z Anatolie do Makedonie v severním Řecku. Diplomová práce uvádí několik teoretických konceptů, které se snaží vysvětlit motivaci jednotlivců k účasti na povstání, včetně „the grievance versus the greed“ teorie, konceptu kolektivní identity a sociálních vztahů a také účasti z donucení. Teorie jsou poté aplikovány na empirický případ řecky mluvících Pontských uprchlíků z Anatolie a na jejich zapojení v řecké občanské válce. Práce pojednává o životě a zkušenostech zkoumané etnické skupiny v Řecku v meziválečném období do dob řecké občanské války. Analýza jednotlivých motivací, které stály za účastí řeckých uprchlíků, je podpořena kvalitativním výzkumem ve formě rozhovorů s 21 pamětníky, kteří spadají do zkoumané skupiny rodin, které pocházejí z regionu Pontu z oblasti Anatolie a jejich příbuzní se účastnili řecké občanské války na straně komunistických povstalců. Diplomová práce proto definuje motivaci Pontských Řeků z Anatolie k mobilizaci v komunistickém povstání, jejíž závěry jsou mimo jiné podloženy osobními svědectvími vyslechnutých pamětníků.
Abstract v angličtině:
This Master´s thesis deals with the individual´s motivations for participation in the Communist insurgency during the Greek Civil War of 1946-1949. More specifically, the thesis aims to analyse the motivations of those who joined the Communist guerrillas and at the same time originated from the population which came as Greek Christian refugees in 1920s to Macedonia, Northern Greece. The Master´s thesis introduces several theoretical concepts which try to explain individual´s motivations for mobilization in insurgency generally, including the “grievance versus greed” theory, the social networks and collective identity approach as well as coercion approach. The theories are then applied to the empirical case of Greek-speaking Pontic refugees from Anatolia and their participation in the Greek Civil War. The thesis introduces the background and experiences of the researched ethnic group throughout the interwar period up until the Greek Civil War. The analysis of the particular incentives which were behind the Greek refugee´s participation is supported by the qualitative research in the form of interviews with 21 witnesses, who fall into the researched group of families who originate from the Pontos region in Anatolia and have family experience of mobilization in Communist Insurgency of 1946 to 1949. The thesis therefore defines the incentives of Pontic Greeks from Anatolia for mobilisation in insurgency based among others on the personal testimonies of interviewees.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Chábová 881 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Chábová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Chábová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 621 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 562 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB