velikost textu

Žákyně s Downovým syndromem ve výuce pracovních činností v běžné základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žákyně s Downovým syndromem ve výuce pracovních činností v běžné základní škole
Název v angličtině:
A pupil with Down's syndrome in craft classes at primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Libuše Kabylová
Vedoucí:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Id práce:
203852
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, škola, Downův syndrom, pracovní činnosti
Klíčová slova v angličtině:
education, school, Down's syndrome, craft
Abstrakt:
NÁZEV: Žákyně s Downovým syndromem ve výuce pracovních činností v běžné ZŠ AUTOR: Bc. Libuše Kabylová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Marie Linková, PhD. ABSTRAKT: Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy Downův syndrom, mentální retardace, jejich souvislost, dále pojmy integrace a inkluze. Jsou zde podány také informace o příčinách vzniku Downova syndromu, o typických fyzických rysech těchto jedinců, možných doprovodných zdravotních komplikacích, dotýká se také chování dětí s tímto postižením, jejich vývoji a možnostech výchovy či vzdělávání. Druhá kapitola této části charakterizuje s pomocí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání výuku předmětu pracovní činnosti na 2. stupni. Praktická část podává informace o základní škole, na které bylo společné vzdělávání uskutečněno, dále poskytuje informaci o konkrétních vzdělávacích programech na této škole s přihlédnutím k vyučovacímu předmětu pracovní činnosti. Poté následuje vlastní šetření a rozbor vyučovacích hodin. Metodologicky je práce řešena pozorováním a rozhovory. Práce je ukončena závěrečným shrnutím a zhodnocením. Všechny fotografie jsou použity se souhlasem zákonného zástupce žákyně. KLÍČOVÁ SLOVA: vzdělávání, škola, Downův syndrom, pracovní činnosti, inkluzivní výuka
Abstract v angličtině:
TITLE: A pupil with Down´s syndrome in craft classes at primary school AUTHOR: Bc. Libuše Kabylová DEPARTMENT: Department of Pedagogy SUPERVISOR: PhDr. Marie Linková, PhD. ABSTRACT: This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the conceps Down´s syndrome, mental retardation, their context and it also defines integration and inclusion. There are also informations about the causes of Down syndrome and its typical physical features and possible health complications. It also mentions the behaviour of children with this disability, their development and possibilities of upbringing and education. The second chapter characterizes the teaching of Craft in lower secondary school with the help of general educational programme. The practical part gives the informations about the primary school where the joint education was realized. It also provides information about the concrete educational programmes with consideration to the subject Craft. Afterwards it follows its own research and analysis of lessons. Methodological work is solved by observation and dialogues. This thesis concludes with a final summary and evaluation. All the pictures are used with permission of statutory representative. KEYWORDS: education, school, Down´s syndrome, Craft, inklusive education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Libuše Kabylová 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Libuše Kabylová 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Libuše Kabylová 220 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Linková, Ph.D. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB