velikost textu

Ústavní systém Islámské republiky Írán: historie, teorie, praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní systém Islámské republiky Írán: historie, teorie, praxe
Název v angličtině:
Constitutional System of Islamic Republic of Iran: History, Theory and Practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matouš Horčička
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Id práce:
203820
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny a kultura islámských zemí — Íránistika (DIZ IR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Írán|ústava|ústavní systém|právo|demokracie|islám|ší’a|šarí‘a
Klíčová slova v angličtině:
Iran|constitution|law|democracy|Islam|Shia|Sharia
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na ústavní systém Islámské republiky Írán, konkrétně jeho historickou genezi, ideový základ a fungování. První kapitola se zaobírá ústavně-formativními faktory v historické perspektivě, které ovlivnily současnou podobu íránské ústavy. V této části práce jsou identifikovány ústavně-formativní faktory v jednotlivých dějinných etapách, které sehrály roli ve vývoji perské, respektive íránské ústavnosti, a to od doby vlády rodu Safíjovců, přes dynastii Qádžárovců, Ústavní revoluci a dynastii Pahlaví až po události Islámské revoluce a Ústavní revize z roku 1989. Druhá kapitola rozebírá íránskou ústavu jako takovou. Pracuje s charakteristikou, strukturou i se samotným textem Ústavy se zaměřením na vybrané právní instituty, přičemž je na ně nahlíženo perspektivou zvanou law in books, která portrétuje určitý právní systém v jeho formální podobě tak, jak je zamýšlen dikcí textu zákona. Třetí kapitola této práce pak srovnává konfrontuje teoretické schéma Ústavy a zkoumá vybrané instituty íránského ústavního práva perspektivou právního realismu zvanou law in action, která zobrazuje reálné fungování systému se všemi kompetenčními konflikty, interinstitucionálními rozpory i dopady zákona na společnost. Cílem práce je pak zejména zhodnocení fungování ústavního systému vzhledem k rozdílům mezi vybranými instituty v režimech law in books a law in action a posouzení, zda íránský ústavní systém obsahuje rozpory, a to nejen těch viditelných v rámci jeho aplikace, ale i v jeho formálních základech.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis focuses on the constitutional system of the Islamic Republic of Iran, specificially on its historical genesis, theoretical fundaments and real performance. The first chapter deals with constitutionally formative aspects in chronological historical perspective which stood behind the creation of the contemporary constitutional system of the Islamic Republic of Iran. In this part of the thesis, aspects which played a significant role in the development of Iranian constitutionalism in each era of Iranian history are identified starting with Safavid era, through Qajar period, Constitutional Revolution and the rule of Pahlavi dynasty until the events of the Islamic Revolution and the Constitutional Revision of 1989. The second chapter is dedicated to the Iranian Constitution itself. It works with the characteristics, structure and text of the Constitution with the focus on the particular legal concepts while evaluating these aspects via the law in books perspective, which is the perspective portraying concrete legal system in its formal extent, how it’s meant by the diction of the legal text. While using the comparative method, the third chapter of the thesis confronts the theoretical scheme of the Constitution and examines the chosen legal concepts of the Iranian constitutional law while applying the perspective of legal realism called law in action which depicts the real performance of the system with all of its competence conflicts, interinstitutional disputes and the impact of the statute on the society itself. The main aim of the thesis is particularly the assessment of the performance of the constitutional system while taking into account the differences between the legal concepts in law in books and law in action mode. The next aim is the evaluation whether Iranian constitutional system contains contradictions which are not only visible in its very performance, but also in its formal foundations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Horčička 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Horčička 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Horčička 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. 152 kB