velikost textu

Zpětná vazba v hodinách jako prostředek výuky tlumočení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpětná vazba v hodinách jako prostředek výuky tlumočení
Název v angličtině:
Feedback in class as a means of teaching interpreting
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marta Petrášová
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponent:
Mgr. David Mraček
Id práce:
203813
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - francouzština (TCA TCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zpětná vazba|výuka tlumočení|pohled studentů|pedagogická zpětná vazba|vrstevnická zpětná vazba|sebehodnocení|emoce a učení|pozitivní motivace
Klíčová slova v angličtině:
feedback|interpreter training|student’s perspective|teacher feedback|peer feedback|self-assessment|emotions and learning|positive motivation
Abstrakt:
Abstrakt Tato teoreticko-empirická práce se zabývá zpětnou vazbou ve výuce tlumočení. Jejím cílem je zjistit, jak vnímají studenti zpětnou vazbu v hodinách konsekutivního tlumočení, jaká od ní mají očekávání, jaké přístupy oceňují a jak s komentáři z hodin následně pracují. Výzkum provedený v rámci této práce zároveň porovnává, jak se očekávání liší u studenů bakalářského a magisterského stupně Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Teoretická část práce se zaměřuje na význam výuky tlumočení. Shrnuje požadavky na vyučující, doporučení pro strukturu studijních programů tlumočnických škol a roli, kterou hraje v tlumočnických seminářích zpětná vazba. Na základě prostudované odborné literatury představuje zpětnou vazbu jako prostředek výuky tlumočení, její jednotlivé složky, funkce, techniky a typy, jakož i doporučované přístupy. Empirická část má podobu dotazníkového šetření, jehož se zúčastnili studenti 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku magisterského stupně Ústavu translatologie. Výsledky výzkumu potvrdily některá doporučení z odborné literatury. Navíc se potvrdilo, že očekávání od zpětné vazby se u různě pokročilých studentů liší. Magisterští studenti vyžadují, aby byla obecnější, více zaměřená na strategické pokyny a vysvětlení příčin. Bakalářští studenti očekávají velmi podrobnou a konkrétní zpětnou vazbu zaměřenou na zlepšování jazyka. Ukázalo se, že vrstevnická zpětná vazba je kvalitnější a konkrétnější u pokročilejších magisterských studentů. Všichni studenti na ÚTRL si zpětnou vazbu v hodinách zapisují, ale s poznámkami efektivně pracuje už jen zlomek z nich.
Abstract v angličtině:
Abstract The present theoretical-empirical thesis deals with the role of feedback in interpreter training. Its aim is to give an overview of the students’ attitude towards feedback, their expectations, preferences and the way they use the elements of feedback in their work outside the classroom. The research part of the study also compares the expectations of two groups of BA and MA students at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University. The theoretical part discusses the general importance of interpreter training. It presents the requirements for teachers of interpreting, recommendations for interpreter training programmes as well as the role of feedback in interpreting classes. It clarifies the role of feedback as a means of teaching interpreting, its components, functions, techniques and types and it concludes with a presentation of recommended feedback methods. The empirical study analyses data collected in a questionnaire including BA and MA interpreting students at the Institute of Translation Studies. The results confirmed some of the recommendations presented in existing literature. The data also suggest that students’ attitude towards feedback differs according to their year of study. MA students tend to prefer more general, strategic-oriented and diagnostic feedback, while BA students require very detailed and specific feedback focused on suggestions of alternative language solutions. It has been revealed that advanced MA students tend to give better and more specific feedback. All students involved in the study stated that they take notes of feedback elements but very few actually use them outside the classroom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marta Petrášová 1.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marta Petrášová 536 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marta Petrášová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marta Petrášová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Mraček 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jovanka Šotolová 152 kB