velikost textu

Historicita Neronova pronásledování: prameny a moderní hypotézy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historicita Neronova pronásledování: prameny a moderní hypotézy
Název v angličtině:
Historicity of the Neronian Persecution: Ancient Sources and Modern Hypotheses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Holešínská
Vedoucí:
Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.
Id práce:
203803
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny antické civilizace — Latinský jazyk a literatura (DAC LJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počátky křesťanství|křesťané v Římě|pronásledování křesťanů v římské říši|Řím v 1. stol. n. l.|požár Říma v roce 64|Tacitus|Suetonius
Klíčová slova v angličtině:
early Christianity|Christians in Rome|persecution of Christians in Roman Empire|Rome in 1st cent. CE|burning of Rome in 64|Tacitus|Suetonius
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá otázkou historicity Neronova pronásledování křesťanů, ke kterému mělo dojít v r. 64 n. l. následkem požáru Říma. Jeho historicita, která byla tradičně badateli uznávaná, byla nedávno zpochybněna Brentem Shawem a na jeho kritiku následně reagoval Christopher Jones, který s jeho postojem nesouhlasil. Práce představuje všechny klíčové pramenné zprávy, kterými jsou především Tacitus, Suetonius a Klement Římský. Na základě informací, které uvádějí, a Shawových a Jonesových argumentů zaujímá postoj vůči historicitě tohoto pronásledování.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the question of historicity of the Neronian persecution, which supposedly occurred in 64 CE as a result of the Great fire of Rome. Its historicity, which was traditionally accepted by historians, was recently challenged by Brent Shaw. Christopher Jones subsequently responded to his criticism and disagreed with it. The thesis introduces all crucial sources – especially Tacitus, Suetonius and Clement of Rome. On the basis of their information and Shaw’s and Jones’ arguments it then takes a stand on the historicity of this persecution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Holešínská 651 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Holešínská 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Holešínská 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 152 kB