velikost textu

The Art of (In)Accuracy: A Meta-Analysis of the European Values Think-Tank´s Forecasts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Art of (In)Accuracy: A Meta-Analysis of the European Values Think-Tank´s Forecasts
Název v češtině:
Umění (ne)přesnosti: Meta-analýza předpovědí Think-tanku Evropské hodnoty
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Štěpánek
Vedoucí:
RNDr Jan Kofroň, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Id práce:
203781
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Pravděpodobnostní předpovědi, budoucnost, bezpečnostní prostředí, Evropa, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Probabilistic forecasts, Future, Security environment, Europe, Czech Republic
Abstrakt:
Pravděpodobnostní předpovědi představují potenciálně nezbytný nástroj pro politická doporučení, strategické plánování a možné scénáře budoucího vývoje. Na druhou stranu je zřejmé, že nepřesné předpovědi mohou vést k vážným důsledkům. V lepším případě mohou neúspěšné předpovědi vést ke zpochybňování takto potenciálně užitečné metody v očích politických činitelů, v tom horším k chybné alokaci již tak omezených zdrojů či zbytečné českých bezpečnostních analýzách, studiích či debatách byly ěpodobnostní předpovědi zatím využívány zřídka. Z tohoto hlediska představuje tanku Evropské hodnoty průkopnický pokus o využití pravděpodobnostních předpovědí v české politickobezpečnostní oblasti. Vzhledem k že think ytvořil pravděpodobnostní předpovědi za účelem pomoci českým bezpečnostním elitám při tvorbě strategického plánování, je cílem práce prověřit přesnost a prediktivní schopnosti Evropských hodnot. Širším záměrem je pomocí vyhodnocení přesnosti přinést do české debaty téma preciznosti pravděpodobnostního předpovídání. Práce také – zahraničními – předpověďmi a dalšími nástroji pro ověřování přesnosti. Výsledky analýzy přesnosti i ují, že prediktivní schopnosti Evropských hodnot lze považovat – – za slabé. Na závěr proto práce poskytuje klíčová doporučení pro zlepšení přesnosti všech
Abstract v angličtině:
Abstract Probabilistic forecasts represent a potentially indispensable tool for policy advising, strategic planning, or provision of possible scenarios of future development. It is clear, however, that inaccurate forecasts can entail serious consequences. At best, unsuccessful forecasting attempts may discredit such potentially valuable method in the eyes of decision-making elites. At worst, wrong predictions may lead to the misallocation of scarce resources or to the unnecessary securitization. Nonetheless, probabilistic forecasts have seldom been used in the realm of the Czech security analyses, studies, or debates. Thus, the European Values Think- Tank´s research project is a pioneering attempt to utilize the probabilistic forecasting in the Czech politico-security sphere. Due to the fact that the think-tank developed its probabilistic forecasts to help the Czech security elite with strategic planning, the thesis aims to verify the accuracy and predictive capabilities of the European Values. The broader goal is to bring, by the accuracy assessment, the rigor into the Czech probabilistic-forecasting debate. Additionally, the thesis also compares the predictive capabilities of the European Values with the alternative – foreign – forecasts, as well as with other means of accuracy verification. The results of the accuracy analysis, as well as the comparison, show that the predictive capabilities of the European Values can be seen – for now – as poor ones. The thesis, therefore, closes by offering key recommendations for the improvement of the accuracy of any future enterprises.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Štěpánek 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Štěpánek 387 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Štěpánek 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Štěpánek 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 447 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 349 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 152 kB