velikost textu

Harmonizace melodických kroků v mluvené češtině a její percepční dopad

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Harmonizace melodických kroků v mluvené češtině a její percepční dopad
Název v angličtině:
Harmonization of melodic intervals in spoken Czech and it perceptual impact
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Haštal Hapka
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Šturm
Id práce:
203762
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Fonetika — Obecná lingvistika (FON OBL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
melodie řeči|intonace|percepční odezva|prozodie|harmonický poměr
Klíčová slova v angličtině:
melody of speech|intonation|percpetual impact|prosody|harmonic ratio
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním tématem této práce je zjistit, zda by se percepce lidské řeči změnila, pokud by řeč vycházela pouze z určitého inventáře použitelných intonačních kroků. Z jednoho takového intervalového inventáře totiž vychází téměř veškerá evropská hudba, a vzhledem k tomu, že hudba s řečí sdílí mnoho jevů a vlastností, lze stanovit hypotézu, zda se po takových úpravách nahrávek řeči, kde se základní hlasivková frekvence každého slabičného jádra zarovná do určité půltónové škály, nestane tato percepce příjemnější nebo naopak méně příjemnou. V teoretické části budou napřed shrnuty analogie mezi řečí a hudbou a funkce melodie řeči a její percepce, v metodické části pak budou popsány jak samotný percepční test, tak i několik názorných statistik týkajících se distribuce intonačních kroků v mluvené češtině. V závěru práce, ve výsledcích, vyjde najevo, že se zde žádná statisticky významná korelace podle stanovené hypotézy nevyskytuje, z testu nicméně vyplývá, že čím méně je mluvčí respondentům příjemný v neupravené nahrávce, tím většího zlepšení docílí po úpravě.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this thesis is to establish whether the perception of speech would change if speech was based solely on a specific inventory of intonation patterns. Nearly all European music is based on a similar interval inventory, and since music and language share quite a lot of phenomena and attributes, a hypothesis can be established, stating that if speech recordings are modified and if the fundamental frequency of every syllabic nucleus is aligned into a semi-tone scale, the perception of such recordings might become either more or less pleasant. The theoretical part of the thesis covers the analogies between speech and music, and the function of intonation and its perception; the practical part elaborates on the perception test that was carried out, moreover, it introduces a few illustrative statistics dealing with the distribution of intonation patterns in spoken Czech. The end of the thesis presents the results of the administered perception test, which show that there is no statistically significant correlation in accordance with the proposed hypothesis, however, the test shows that the less pleasant a particular speaker is considered to be by the recipients in an unadjusted recording, the better this speaker is assessed when their recording is modified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Haštal Hapka 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Haštal Hapka 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Haštal Hapka 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Šturm 679 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 153 kB