velikost textu

Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.
Název v angličtině:
History of ethics of dying with artworks examples accented on Christian perspectives.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vladimíra Stuchlá
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Id práce:
203761
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ars moriendi,Bible,carpe diem,černá smrt,eschatologie,flagelanti,macabrózní umění,memento mori,tance smrti,vanitas
Klíčová slova v angličtině:
Ars moriendi, Bible, carpe diem,pestilemce,eschatpology,flagellant,macabre art, dying memento mori,death dances, vanitas
Abstrakt:
Anotace Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled. (Rozmezí 14.-16. století). Východiskem této práce je stručný popis eschatologie, rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu morové apokalypsy pozdního středověku. Stěžejní část práce je zaměřena na změny individuálního i společenského vnímání smrti během velmi náročného období výrazné vlny morové epidemie pozdního středověku až raného novověku. Jsou sledovány záměny v přístupu a vyrovnávání se s atributem smrti. Cílem práce je shromáždit, analyzovat změny pojetí smrti během sledovaného období, zhodnotit jejich vliv na chování člověka prostřednictvím potvrzení či zamítnutí nastolených hypotéz. Dostupné materiály jsou doplněny náhledy dobové umělecké tvorby ztvárňující postoje člověka dané doby ke vnímání vlastní konečnosti. Klíčová slova Ars moriendi, Bible, carpe diem, černá smrt, eschatologie, flagelanti, macabrózní umění, memento mori, tance smrti, vanitas.
Abstract v angličtině:
Annotation The development of ethics with samples of period fine art pieces with the emphasis on Christian view. (Range 14.-16. century). The base of this thesis is a brief description of eschatology, developing in the frame of Christian ethics in the midstream of the pestilence’s apocalypse of the late Middle Ages. The main part of the thesis is focused on changes in individual as well as social perception of death during the very demanding era of extreme wave of pestilence’s epidemic in late Middle Ages even early modern history. The changes in approach and coping with the attribute of death are being observed. The aim of the thesis, on the basis of literary studies, is to gather and analyze the changes in interpretation of death during the mentioned period, evaluate their influence of people’s behavior by verification or denial of given hypothesis. The accessible materials are supplemented by previews of period fine art pieces showing the attitude of people in given era towards the perception of their own death. Key words Ars moriendi, Bible, carpe diem, pestilence, eschatology, flagellant, macabre art, dying memento mori, death, death dances, vanitas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimíra Stuchlá 919 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vladimíra Stuchlá 6.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimíra Stuchlá 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimíra Stuchlá 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 552 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB