text size

Role sociální sítě Facebook v pocitu osamělosti u seniorů.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Role sociální sítě Facebook v pocitu osamělosti u seniorů.
Titile (in english):
The Role of Social Networks Facebook in the Elderly's Feelings of Loneliness
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Radka Jiráčková
Supervisor:
MUDr. Gabriela Šivicová
Opponent:
Mgr. Erika Panenková
Thesis Id:
203737
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (B7701)
Study branch:
Psychology (PSY)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
osamělost|senior|komunikace|SNS|Facebook|SEPOS
Keywords:
loneliness|elderly people|communication|SNS|Facebook|SEPOS
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu pocitu osamělosti ve stáří a sociální síti Facebook. Zabývá se příčinami a dopady spojenými s vnímanou osamělostí u seniorů a nabízí různé varianty prevence či redukce tohoto nepříjemného pocitu. Komunikace prostřednictvím sociálních sítí se jeví jako možnost, jak snížit vnímanou osamělost seniora. Jejich užíváním mohou být uspokojovány sociální potřeby a mohou sloužit jako platforma pro udržení či posílení sociálních vazeb. K objasnění tohoto vztahu je v práci využita sociální síť Facebook, jež nabízí rozmanité možnosti komunikace a sociálního začlenění. Návrh výzkumného projektu nastiňuje experimentální design výzkumu, který by byl uskutečněn se zájemci o nácvik komunikace skrze Facebook. Oběma skupinám, experimentální i kontrolní, by byl administrován dotazník SEPOS měřící osamělost, a to jak na začátku tříměsíčního kurzu, tak po jeho skončení. Zjištěním nižšího skóre v dotazníku SEPOS u experimentální skupiny, po adjustaci na intervenující proměnné, by mohl být Facebook označen za jeden z možných prostředků v boji proti vnímané osamělosti u seniorů. Zároveň, prokázáním multidimenzionality navrženého dotazníku osamělosti SEPOS, by v budoucnu mohlo být užívání Facebooku směřováno cíleněji vzhledem k sociálním potřebám seniora. Klíčová slova: osamělost, senior, komunikace, SNS, Facebook, SEPOS
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with the theme of loneliness in old age and social network site Facebook. It deals with the causes and impacts associated with perceived loneliness in seniors and offers various options for preventing or reducing this unpleasant feeling. Social networking site seems to be a way to reduce the perceived loneliness of the elderly. Their use can satisfy social needs and can serve as a platform for maintaining or strengthening social ties. To clarify this relationship, Facebook is used as a platform offering diverse possibilities of communication and social inclusion. The design of the research project outlines the experimental design of the research that would be carried out with those interested in practicing communication through Facebook. Both the experimental and control groups would be administered by SEPOS questionnaire measuring loneliness, both groups at the beginning of the three-month course and after the end. By finding a lower SEPOS score in the experimental group, after adjusting to the intervening variables, Facebook could be identified as one of the possible means of fighting the perceived loneliness of the elderly. At the same time, by demonstrating the multidimensionality of the proposed SEPOS loneliness questionnaire, the use of Facebook in the future could be directed more targeted to the social needs of the elderly. Key words: loneliness, elderly people, communication, SNS, Facebook, SEPOS
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Radka Jiráčková 904 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Radka Jiráčková 272 kB
Download Abstract in czech Bc. Radka Jiráčková 108 kB
Download Abstract in english Bc. Radka Jiráčková 104 kB
Download Supervisor's review MUDr. Gabriela Šivicová 291 kB
Download Opponent's review Mgr. Erika Panenková 460 kB
Download Defence's report 152 kB