velikost textu

Politický marketing Sinn Féin mezi lety 1996-2007

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politický marketing Sinn Féin mezi lety 1996-2007
Název v angličtině:
Political marketing of Sinn Féin between 1996-2007
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Kratschmer
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
203735
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politický marketing, Sinn Féin, Severní Irsko, mírový proces, volby
Klíčová slova v angličtině:
Political marketing, Sinn Féin, Northern Ireland, peace process, elections
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá výzkumem politického marketingu severoirské strany Sinn Féin v období mezi lety 1996-2007. Práce je rozdělena do tří kapitol na základě volebních období do Severoirského fóra a následně do Severoirského shromáždění. Sinn Féin během tohoto období prošla značným vývojem. Tento vývoj je rozdělen do fází, které následně pomohou určit, jakým typem strany je Sinn Féin v rámci typologie stran Jennifer Lees- Marshmentové. Sinn Féin se během zmíněného období přesunula ze strany orientované na produkt (POP) ke straně orientované na prodej (SOP). Strana postupně proměnila svůj přístup v politice. Z původní extrémistické strany, která není ochotná participovat na dění v zemi, se stala nejen mainstreamovou, ale také druhou nejsilnější stranou v rámci Severního Irska. Strana v průběhu několika období profesionalizuje komunikaci nejen v rámci strany samotné, ale také komunikaci strany vůči médiím. Postupně se jí podařilo vytvářet nový „produkt“, který se zakládá na podpoře mírového procesu a Velkopáteční dohody. Postupem času ale strana naráží na problémy v souvislosti s polovojenskou organizací IRA, se kterou byla Sinn Féin v minulosti spojena. Vzhledem k posunu Sinn Féin na stranu orientovanou na prodej a fáze průzkumu trhu si strana uvědomila škodlivost tohoto problému a postupně v roce 2005 dochází k plnému odzbrojení IRA. Strana rozšířila své komunikační prostředky, plně participovala na procesu v zemi, přijala podmínky Dohody ze St Andrews a stala se jednou z nejvýznamnějších stran v rámci Severního Irska.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis examines the political marketing of Northern Ireland political party Sinn Féin between 1996-2007. The thesis is divided in three chapters based on electoral terms to Northern Ireland Forum and afterwards Northern Ireland Assembly. During this period, Sinn Féin undergoes a considerable development. This development is divided into phases, which helps to determine which type of party is Sinn Féin according to Jennifer Lees-Marshment’s typology of parties. Sinn Féin is shifting from a party oriented on product (POP) to a party oriented on sales (SOP). Sinn Féin is consistently changing its approach towards the politics in Northern Ireland. From an extremist party, which is unwilling to participate in state’s politics, to not only mainstream party, but also the second strongest party in Northern Ireland. During several periods of time, the party professionalizes its communication within the party, but also its communication towards media. The party is gradually developing new “product”, which is based on a support of peace process and Good Friday Agreement. With time, the party faces a problem in connection with the paramilitary organization IRA with which was Sinn Féin linked in the past. Due to the shift of Sinn Féin to the sales-oriented side and the market research phase, the party is aware of the harmfulness of this problem and eventually the IRA is fully disarmed in 2005. The party also extends its means of communication, fully participates in the process in the country, accepts the conditions of St Andres Agreement and becomes one of the most important parties in Northern Ireland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Kratschmer 861 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Kratschmer 113 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Kratschmer 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Kratschmer 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB