velikost textu

Metody zkoumání specifické věrohodnosti výpovědi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody zkoumání specifické věrohodnosti výpovědi
Název v angličtině:
Methods for specific credibility analysis of statement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Józsová
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Andrea Šíchová
Id práce:
203733
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věrohodnost|verbální metody|neverbální metody|kritéria hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
Credibility|verbal methods|nonverbal methods|judgement criteria
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá jedním z důležitých fenoménů forenzní psychologie, kterým je věrohodnost svědecké výpovědi. Bakalářská práce klade důraz především na metody, jimiž se v současnosti ověřuje věrohodnost podané výpovědi. Teoretická část práce se nejprve věnuje definici pojmu věrohodnost a jejímu rozdělení na obecnou a specifickou. Následně se teoretická část zabývá metodami, a to jak neverbálními, tak verbálními, přičemž u verbálních metod podrobněji představuje čtyři využívané metody, konkrétně SVA, SCAN, RM a MASAM. Empirická část se zaměřuje na tři metody, konkrétně SVA (ze které bude použitá jen jedna část, a to CBCA), SCAN a poměrně nová metoda MASAM. Cílem výzkumu je zjistit, s jakou pravděpodobností hodnotitelé správně posoudí věrohodnost výpovědi pomocí těchto metod a jednotlivé výsledky pak mezi sebou porovnat. Dalším cílem je porovnání pravděpodobnosti správného posouzení věrohodnosti, pokud posuzovatel využije jednu z výše uvedených metod, s tím, když posuzovatel bude hodnotit výpověď podle subjektivního dojmu. Součástí výzkumu pak také bude kvalitativní sběr kritérií, která posuzovatelé při hodnocení výpovědí použili. Klíčová slova Věrohodnost, verbální metody, neverbální metody, kritéria hodnocení
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is about one of the most important phenomen in forensic psychology, which is the credibility of witness statement. This thesis puts emphasis on methods currently used for verifying statement crediblity. Theoretical part first deals with a definition of credibility and its division on common and specific credibility. Then it deals with nonverbal and verbal methods, which it distinguishes into four used methods, specifically SVA, SCAN, RM and MASAM. Empirical part aims on three methods, specifically SVA (only CBCA part is used), SCAN and relatively new method MASAM. Main goal of the research is to find out the probability, that the assessors correctly rate credibility of the witness testimony while using these methods and compare the results. Next aim of study is to compare results between assessors using these methods to those who use only their subjective impression. The component of the research is qualitative collection of criteria used by assessors in their evaluations. Keywords Credibility, verbal methods, nonverbal methods, judgement criteria
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Józsová 421 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Józsová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Józsová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Šíchová 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB