velikost textu

Výuka biologie člověka s využitím CLIL v ruském jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka biologie člověka s využitím CLIL v ruském jazyce
Název v angličtině:
Human Biology Teaching with Use of CLIL in Russian
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Mutlová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Skýbová
Id práce:
203731
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CLIL, biologie člověka, výuka biologie, didaktika biologie
Klíčová slova v angličtině:
CLIL, Human biology, Teaching of biology, Didactics of Biology
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá výukovým přístupem CLIL (Content and Language Integrated Learning) integrující výuku biologie člověka a ruského jazyka. Cílem diplomové práce je tvorba příprav na výuku a výukových materiálů pro 3. stupeň a jejich ověření v praktické výuce na dvou gymnáziích. Na jednom gymnáziu probíhala výuka tzv. soft CLILem a na druhém tzv. hard CLILem. Výsledky žáků vyučovaných pomocí CLILu jsou vyhodnoceny pretesty a posttesty, které ověřovaly vstupní a výstupní znalosti žáků. Postoje žáků ke CLIL výuce byly zjišťovány postojovým dotazníkem. U respondentů z obou škol došlo po výuce s využitím CLIL ke zlepšení znalostí, ovšem nebylo nijak výrazné. K výuce realizované pomocí CLIL mají žáci spíše neutrální postoj, přičemž děvčata mají pozitivnější postoj než chlapci. KLÍČOVÁ SLOVA CLIL, biologie člověka, výuka biologie, didaktika biologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Diploma thesis deals with the CLIL (Content and Language Integrated Learning) educational method integrating the fields of human biology and Russian language. The goal of the thesis is to prepare lectures and study materials, its testing and verifying its efficiency in teaching process on two groups of subjects – two grammar school classes (students at the age of 18-19). The input level of knowledge was tested on both classes through the pretesting. The first group of students was afterwards taught with „soft“ CLIL method (the theory explained in native language), the second group with „hard“ CLIL. The questionnaire showed neutral attitude of the students towards the CLIL method with rather more positive approach from the females compared to the male students. The posttests followed, showing only a marginal difference between input and output level of knowledge on both groups. KEYWORDS CLIL, Human biology, Teaching of biology, Didactics of Biology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Mutlová 4.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Mutlová 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Mutlová 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB