velikost textu

Indiviuálně vyráběné ortopedické vložky jako možnost korekce získaných vad nohou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indiviuálně vyráběné ortopedické vložky jako možnost korekce získaných vad nohou
Název v angličtině:
Individually manufactured orthopedic insoles as an option for correction of acquired leg defects
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Cákoci
Vedoucí:
Ing. Bc. Jana Jagerová
Oponent:
Bc. Markéta Pařilová
Id práce:
203682
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ortotik-protetik (ORTOTIK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diagnostika, kalceotika, klenba nožní, materiály, vady nohou, způsob výroby
Klíčová slova v angličtině:
diagnostics, calceotics, foot arch, materials, leg defects, method of production
Abstrakt:
Abstrakt Název: Individuálně vyráběné ortopedické vložky jako možnost korekce získaných deformit nohou Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvoření uceleného přehledu teorie týkající se získaných deformit nohou během života a možností korekce a léčby těchto deformit v podobě ortopedických vložek vyráběnými individuálně pro konkrétního klienta a různými metodami. Metody: Ve své práci jsem použila metodu systematické rešerše. Vycházela jsem z dostupné české i zahraniční literatury, z elektronických zdrojů, z materiálů získaných na kongresech a z osobních konzultací. Výsledky: Výsledkem této práce je soupis informací, které se zabývají jednotlivými získanými vadami nohou, příčinách vzniku a souvislostmi mezi nimi a nabídkou léčby nebo možností korekce pomocí individuálně vyráběných ortopedických vložek, ale i dalšími metodami léčby. Dále práce ukazuje nabídku výroby ortopedických vložek od vývojově starších, ale stále používaných, metod až po novinky v oboru. Práce svým obsahem může být přínosem pro studenty oboru ortotik-protetik i pro další zdravotnické pracovníky pracující v oboru kalceotika a podologie. Klíčová slova: diagnostika, kalceotika, klenba nožní, materiály, vady nohou, způsob výroby
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Individually manufactured orthopedic insoles as an option for correction of acquired leg defects Objectives: The main objective of this work is to create comprehensive overview of the theory of acquired leg deformities during life and possibilities of correction and treatment of these deformities in the form of orthopaedic insoles manufactured individually for a particular client and by different methods. Methods: In context of my work I used the systematic research method. This is based on available Czech and foreign literature, electronic sources, from materials obtained at congresses and from personal consultations. Results: The result of this thesis is an inventory of information, which deals with each acquired foot defects, causes and connections between them; and treatment offers or correction options using individually manufactured orthopaedic insoles, but also other methods of treatment. Further, this thesis shows production offer of orthopaedic insoles, beginning from older development, but still used, up to methods to news in the field. Thesis with its content, can present a benefit for orthotics students and other medical workers working in the field of calceotics and podology. Keywords: diagnostics, calceotics, foot arch, materials, leg defects, method of production
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Cákoci 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Cákoci 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Cákoci 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Bc. Jana Jagerová 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Markéta Pařilová 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB