velikost textu

Organizace a struktura potápěčských prací u Policie ČR a HZS ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace a struktura potápěčských prací u Policie ČR a HZS ČR
Název v angličtině:
Organization and structure of diving work within Police of the Czech Republic and Fire rescue service of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dominik Michalanský
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Konzultant:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Id práce:
203672
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Potápěč, potápěčská jednotka, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, integrovaný záchranný systém
Klíčová slova v angličtině:
diver, diving unit, Police of the Czech Republic, Fire rescue service of the Czech Republic, integrated rescue system
Abstrakt:
Abstrakt Název Organizace a struktura potápěčských prací v rámci Policie ČR a HZS ČR. Cíle Cílem této bakalářské práce je zpracovat informace o potápěčských skupinách v rámci IZS, konkrétně o potápěčských skupinách PČR a HZS ČR, zpracovat stručně jejich historii a popsat strukturu jejich práce a organizační strukturu. Metody Metodou použitou při tvorbě této práce byla analýza příslušné literatury a internetových zdrojů, deskripce a komparace těchto zdrojů. Dále byla použita metoda neřízených rozhovorů s příslušníky jednotek, kterých se práce dotýká. Individuální rozhovory měly formu nestandardizovaného rozhovoru, který nebyl předem naplánován a jeho průběh byl závislý na vývoji komunikace. Konkrétně se jednalo o rozhovor zjevně neformální, při kterém byl respondentovi vysvětlen účel rozhovoru a poté kladeny otázky. Výsledek Souhrn informací o potápěčské činnosti Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR. Popis vykonávané práce v rámci dané složky a její organizační struktura týkající se potápěčských prací. Porovnání těchto prací obou složek. Klíčová slova Potápěč, potápěčská jednotka, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, integrovaný záchranný systém
Abstract v angličtině:
Abstract Name Organization and structure of diving work within Police ofthe Czech Republic and Fire rescue service of the Czech Republic. Objectives The aim of this thesis is to process informatik about diving groups within the integrated rescue system, specifically about diving groups Police of the Czech Republic and Fire rescue service of the Czech Republic, to briefly summarize their history and describe the structure of their work and organization. Methods The method used in this thesis was the analysis of the relevant literature and Internet resources and thein description and comparison. Furthermore, the method of uncontrolled interview with members of the units affected by the work was used. Individual interview took the form of a non-standardized interview, which had not been planned before and its course was dependent on the development of communication. Specifically, the interview was obviously informal, in which the respondent explained the purpose of the interview and then asked questions. Result Summary of diving activities of the Fire Rescue Service of the Czech Republic and the Police of the Czech Republic. Description of the work performed within the component and its organizational structure relativ to diving work. Comparison of these works of both components. Keywords diver, diving unit, Police of the Czech Republic, Fire rescue service of the Czech Republic, integrated rescue system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominik Michalanský 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominik Michalanský 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominik Michalanský 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 319 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB