velikost textu

American Ways of War and Strategic Culture: A Reflection in Domestic and Foreign Cinematography

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
American Ways of War and Strategic Culture: A Reflection in Domestic and Foreign Cinematography
Název v češtině:
Americké způsoby válčení a strategická kultura: reflexe v domácí a zahraniční kinematografii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Katarína Kondrótová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Špelda, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Kamil Christoph Klosek, M.A., Ph.D.
Id práce:
203666
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Strategická kultura, způsob válčení, kinematografie, filmy, Spojené státy americké, Válka ve Vietnamu, Válka v Afghánistánu
Klíčová slova v angličtině:
Strategic culture, way of war, cinematography, movies, USA, Vietnam War, War in Afghanistan
Abstrakt:
Americké způsoby válčení a strategická kultura: reflexe v domácí a zahraniční kinematografii Katarína Kondrótová Abstrakt Tato práce se zabývá zobrazením americké strategické kultury ve filmech ze Spojených států amerických (USA) a dvou zemí, s nimiž byly v konfliktu - Vietnam a Afghánistán. Výzkum se zaměřuje na jejich porovnání s oficiálními americkými strategiemi a na srovnání těchto národních zobrazení mezi sebou. Cílem je zjistit, jak jsou Spojené státy a jejich způsob válčení zachycen doma i v zahraničí prostřednictvím filmů - populárního média se schopností utvářet vnímání. Výzkum je zakotven v teorii poststrukturalismu a v koncepcích strategické kultury a národních způsobů válčení. Tyto koncepty slouží jako vodítko, skrze které jsou analyzovány nejpopulárnější válečné filmy z vybraných zemí. Zjištění ukázala, že americké filmy znázorňovaly své strategické přístupy v reálném životě přesněji a ve zobrazení svých protivníků inklinovaly spíše k opovržlivosti. Ukázali také kritičtější zobrazení chování USA ve Vietnamu ve srovnání s Afghánistánem. Co se týče zahraničních filmů, vietnamské filmy byly vůči USA kritičtější než afghánské filmy, ale nebyly tak pohrdavé, jako americké. Afghánská zobrazení ukázala dvojí povahu jejich názoru na USA - vykazovala antagonismus, ale také uznala vzájemnou závislost. Závěry celkově nebyly příliš překvapující a odrážely realistické postoje zkoumaných národů.
Abstract v angličtině:
American Ways of War and Strategic Culture: A Reflection in Domestic and Foreign Cinematography Katarína Kondrótová Abstract This thesis examines the portrayal of American strategic culture in movies from the USA and two countries with which the USA has been in conflict with - Vietnam and Afghanistan. The research focuses on comparing them with official US strategies and contrasting the different national portrayals among themselves. The aim is to discover how the USA and its way of war is depicted at home and abroad through movies - a popular medium with the power to shape perceptions. The research is anchored in the international relations theory of post-structuralism and the concepts of strategic culture and national ways of war. They serve as a lens through which the most popular war movies from each country are analyzed. The findings showed that American movies were more precise in depicting their real-life strategic approaches and tended to be more derogatory in their portrayal of their adversaries. They also showed a more critical depiction of US conduct in Vietnam compared to Afghanistan. When it comes to the foreign movies, Vietnamese films were more critical of the USA than Afghan films, but not as disdainful of the enemy as the USA. Afghan depictions exhibited the dual nature of their opinion of the USA, showing antagonism but also acknowledging co-dependence. Overall, the findings were not too surprising and mirrored realistic attitudes of the examined nations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Katarína Kondrótová 851 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Katarína Kondrótová 176 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Katarína Kondrótová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Katarína Kondrótová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 977 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Špelda, Ph.D. 866 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 152 kB