velikost textu

As in the Middle English Romance Sir Gawain and the Green Knight

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
As in the Middle English Romance Sir Gawain and the Green Knight
Název v češtině:
As v textu středoanglického románu Sir Gawain and the Green Knight
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Novotná
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
203647
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
as|gramatikalizace|Sir Gawain and the Green Knight|střední angličtina
Klíčová slova v angličtině:
as|grammaticalization|Sir Gawain and the Green Knight|Middle English
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je zmapovat užití as z hlediska formálního a funkčního v textu středoanglického rytířského románu Sir Gawain and the Green Knight jakožto slova, které procesem gramatikalizace během staré a střední angličtiny nabylo velkého množství možných funkcí. Teoretická část práce se nejprve zabývá historickým vývojem as ze staroanglického swā a ealswā. Dále popisuje užití as ve střední angličtině. As je v tomto období doloženo jako příslovce, spojka, předložka a vztažné zájmeno, přičemž každé z těchto užití lze rozdělit na více podtypů. Následně práce shrnuje, jaké má as funkce v dnešní angličtině. Poslední části teoretického přehledu krátce představují pojmy gramatikalizace a konstrukcionalizace, což jsou procesy, které jsou ve vývoji as stěžejní. Praktická část se věnuje analýze všech výskytů as ve vybraném textu. Provádí jejich klasifikaci a jednotlivé typy užití blíže definuje. Analýza přitom přihlíží ke konkurenčním prostředkům vyjádření stejných funkcí v textu a vyjadřuje se k možným dvojznačnostem. Dále se zabývá užitími as v textu z hlediska jejich gramatikalizace a také zmiňuje ta užití, která v textu byla použita jen okrajově. Nakonec provádí srovnání nalezených užití s užitími v rané střední angličtině a hodnotí text z pohledu jazykové inovace. Klíčová slova: as, gramatikalizace, Sir Gawain and the Green Knight, střední angličtina
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis aims to classify the uses of as in the text of the Middle English romance Sir Gawain and the Green Knight from a formal and functional perspective. As has acquired a great number of functions through the process of grammaticalization. The theoretical part of the thesis firstly deals with the historical development of as from the Old English swā and ealswā. It then describes the uses of as in Middle English. In this period, as was found to function as an adverb, conjunction, preposition and a relative pronoun. Each of these uses can be further divided into a number of subtypes. The thesis subsequently summarizes the functions as can have in Present-Day English. The final sections of the theoretical overview briefly present the processes of grammaticalization and constructionalization, as these two processes have been instrumental in the development of as. The practical section is concerned with the analysis of all the instances of as in the chosen text. It classifies them and defines each type of use in more detail. The analysis also considers competing means of expressing the same function and comments on possible ambiguities. Furthermore, this section deals with the uses of as in the text from the perspective of their grammaticalization and also points out uses which are only employed marginally in the text. Finally, it compares the found uses with uses from Early Middle English and evaluates the text in terms of linguistic innovation. Key words: as, grammaticalization, Sir Gawain and the Green Knight, Middle English
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Novotná 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Novotná 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Novotná 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB