velikost textu

Dvě cesty ke svobodě: Rumunsko a Československo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dvě cesty ke svobodě: Rumunsko a Československo
Název v angličtině:
Two paths to freedom: Romania and Czechoslovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktorie Bartušková
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
203638
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rumunsko|Československo|Sultanismus|post-totalitarismus|režim|přechod|normalizace|Nicolae Ceausescu
Klíčová slova v angličtině:
Romania|Czechoslovakia|Sultanism|post-totalitarianism|regime|transition|normalization|Nicolae Ceausescu
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je komparace dvou komunistických režimů v Československu a Rumunsku. Při bližším zkoumání zjistíme, že se tyto dva režimy od sebe velice odlišují. Tyto dvě země jsem si vybrala záměrně, jako příklady dvou extrémů. Na jedné straně Československo, jako příklad hladké demokratizace bez jakýchkoliv větších konfliktů. A na straně druhé Rumunsko se svým tak atypickým režimem a násilným koncem komunistické éry. Časový rámec této práce bude v případě Rumunska rok 1969 (nástup Nicolae Ceausesca k moci) až do roku 1990. V tomto roce se konaly první svobodné volby. Časové rozmezí v případě Československa bude rok 1970 (počátek normalizace) až rok 1990, v tomto roce se také konaly první svobodné volby do parlamentu. Věnovat se budu popisu režimu v jednotlivých zemích, představení atmosféry v roce 1989 v Rumunsku i Československu a následnému popisu konce komunistického režimu v obou zemích a cestu k prvním svobodným volbám.
Abstract v angličtině:
Abstract: The subject of my bachelor’s thesis is a comparison of the two communist regimes of Czechoslovakia and Romania. Upon closer examination, we find that these two regimes differed significantly from one another. I chose these two countries consciously as examples of two extremes. On the one hand, Czechoslovakia is an example of the smooth transition to democracy without any greater conflict. On the other hand, there is Romania with its atypical regime and its violent end to the communist era. For Romania, the timeframe covered by this paper ranges from 1969 (Nicolae Ceaușescu’s ascent to power) to 1990, when the first free elections were held in the country. For Czechoslovakia, the timeframe is from 1970 (the start of Normalization) to 1990 – also when the first free parliamentary elections were held. I will describe the regime in each country, the atmosphere in Romania and in Czechoslovakia in 1989, and the end of the communist regime in both countries, including the path to the first free elections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktorie Bartušková 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktorie Bartušková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktorie Bartušková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB