velikost textu

Porovnání úpravy ochrany osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. a GDPR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání úpravy ochrany osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. a GDPR
Název v angličtině:
Comparison of the protection of personal data protection pursuant to Act No.101/2000 Coll. and GDPR
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Jankrlová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
203627
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobních údajů, GDPR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
protection of personal data, GDPR, Act No. 101/2000 Coll
Abstrakt:
Porovnání úpravy ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a GDPR Abstrakt Diplomová práce se zabývá dvěma právními předpisy, které na sebe navazují v čase. Oba tyto právní předpisy upravují problematiku ochrany osobních údajů. Prvním právním předpisem je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále je zákon), který byl implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Druhým rozebíráným právním předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen obecné nařízení). Práce je rozdělena do třinácti kapitol. Nejprve obsahuje stručný historický vývoj oblasti ochrany osobních údajů v celém světě a na území České republiky. V kapitole 2 – 12 postupně popisuje instituty upravené v zákoně a shodné intituty upravné v obecném nařízení a porovnává v čem se současná právní úprava liší od úpravy staré, případně v čem naopak zůstává stejná. Zároveň analyzuje, zda konkrétně popané změny mají reálný dopad na správce, zpracovatele a subjekty údajů. V posledních kapitole se práce věnuje institutům jako např. pověřenec pro ochranu osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, bezpečnostní incident, záznamy o zpracování, spolupráce a jednotnost mezi dozorovými úřady, kodexy a osvědčení a evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Tyto instituty v dosavadní úpravě neexistovaly a jsou tak pro české právní prostředí zcela nové. Práce ve svém závěru odpovídá na otázku, zda se jedná o revoluci v oblasti ochrany osobních údajů, jak je často současná právní úprava označována, nebo se jedná pouze o evoluci, která přirozeně reaguje na vývoj společnosti. Klíčová slova: ochrana osobních údajů, GDPR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Abstract v angličtině:
Comparison of the protection of personal data protection pursuant to Act No. 101/2000 Coll. and GDPR Abstract The diploma thesis deals with two legal regulations that are connected in time. Both these legislation issue of personal data protection. The first piece of legislation is Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data (hereinafter the Act), which was the implementation of Directive 95/46 / EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals personal data and the free movement of such data. The second piece of legislation discussed is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC ). The thesis is divided into thirteen chapters. First, it contains a brief historical development of the area of personal data protection worldwide and in the Czech Republic. In chapters 2 - 12, it gradually describes the institutes regulated by the law and the same intitutes regulated by the general regulation and compares in what the current legislation differs from the old regulation, or in what it remains the same. It also analyzes whether the specific changes described have a real impact on data controllers, processors and data subjects. In the last chapter, the work deals with institutes such as Data Protection Officer, Personal Data Protection Impact Assessment, Security Incident, Processing Records, Cooperation and Coherence between Supervisory Authorities, Codes and Certificates and the European Data Protection Board. These institutes did not exist so far and are thus completely new to the Czech legal environment. In its conclusion, the thesis answers the question of whether this is a revolution in the field of personal data protection, as is often referred to by the current legislation, or only an evolution that naturally responds to the development of society. Key words: protection of personal data, GDPR, Act No. 101/2000 Coll
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Jankrlová 974 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Jankrlová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Jankrlová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB