velikost textu

Vydržení v rámci rekodifikace soukromého práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vydržení v rámci rekodifikace soukromého práva
Název v angličtině:
Usucaption in the Context of the Civil Law Recodification
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Horký
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
203623
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vydržení, držba, dobrá víra, vlastnické právo, věcné břemeno
Klíčová slova v angličtině:
Usucaption, Possession, Good Faith, Right of Ownership, Easement
Abstrakt:
Abstrakt Vydržení v rámci rekodifikace soukromého práva Diplomová práce se zabývá institutem vydržení, a to v kontextu rekodifikace soukromého práva. Jejím cílem je popsat podobu tohoto institutu jak v historickém kontextu, tak v platné právní úpravě, tyto úpravy vzájemně komparovat a pokusit se odpovědět na některé sporné výkladové otázky. Vydržení je institutem sledujícím sladění držby jako faktického stavu s vlastnictvím jakožto stavem právním, a to po uplynutí určené vydržecí doby. Jde o tradiční institut civilistiky, který však v současné době nepozbývá na aktuálnosti. Občanský zákoníku č. 89/2012 Sb. přinesl ve vztahu k tomuto institutu podstatné změny, jejichž analýzu diplomová práce sleduje. Práce je rozvržena do úvodu, 4 hlavních kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol, a závěru. V první kapitole vymezuji obecné pojmy stěžejní pro následující výklad, a to definici držby, detence a samotného vydržení. Kapitola druhá představuje historický exkurs, a to od nástinu institutu vydržení v římském právu, přes úpravu vydržení za účinnosti OZO, k popisu socialistické právní úpravy, a to jak za účinnosti občanského zákoníku z roku 1950, tak občanského zákoníku z roku 1964 v jeho původní podobě. V této kapitole se věnuji rovněž popisu úpravy po novelizaci účinné od roku 1983. Pozornost je dána také úpravě ObčZ 1964 v podobě po novele účinné v letech 1992 až 2013. Stěžejní kapitolou práce je kapitola třetí, která je věnována podobě institutu vydržení po rekodifikaci soukromého práva občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V té podrobněji věnuji pozornost jednotlivým předpokladům vydržení, tedy subjektu, předmětu, řádné držbě, poctivé držbě a držbě pravé, stejně jako běhu promlčecí doby a rovněž institutu mimořádného vydržení, který se do českého právního řádu po delší době navrací. Obsahem čtvrté kapitoly je komparativní exkurs s německou právní úpravou. V té popisuji základní rysy německé úpravy vydržení a porovnávám je s českou kodifikací. Závěr práce je syntézou získaných poznatků a učiněných dílčích závěrů.
Abstract v angličtině:
Summary Usucaption in the Context of the Civil Law Recodification This master thesis analyzes the concept of usucaption in the context of the recodification of civil law. Its aim is to describe this institute both in its historical context and in the current legislation. It also aims to compare these codifications with each other and try to resolve some of unclear points of interpretation. Usucaption is a legal concept pursuing harmonization of possession as a de facto state with ownership as a legal status, after a specified period of time expires. It is a traditional civil law concept, however it is still relevant today. The master thesis analyzes significant changes in relation to the concept of usucaption, which were introduced by the Czech Civil Code No. 89/2012 Coll. The thesis begins with an introduction, then it proceeds with four main chapters, which are further subdivided into subchapters, and it ends with a conclusion. In the first chapter, I lay out general definitions which are fundamental to the following analysis, namely, I provide a definition of possession, detention and usucaption itself. The second chapter introduces the historical background, starting with a brief description of the concept of usucaption in Roman law, continuing with the codification of usucaption provided by ABGB and with a description of the socialist legislation, dealing with both the Civil Code of 1950 and with the Civil Code of 1964 in its original version. In this chapter, I also describe the revision of the concept of usucaption after the amendment effective since 1983. Attention is also given to the version of the Civil Code of 1964 effective after the amendment from 1992 to 2013. The crucial part of the thesis is the third chapter, which is dealing with the concept of usucaption after the recodification of private law by the Civil Code No. 89/2012 Coll. In this chapter, I analyze in more detail the individual conditions for usucaption, namely subject, object, proper possession, honest possession and right possession, as well as lapse of the usucaption period and the legal concept of extraordinary usucaption, which returns to the Czech legal order after a long period of time. The fourth chapter comprises of a comparative excursion to the German law. In this chapter I describe the basic features of the German codification of usucaption and I compare it with the Czech codification. Finally the conclusion of the thesis provides a synthesis of the acquired knowledge and partial conclusions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Horký 999 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Horký 286 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Horký 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jakub Horký 377 kB