velikost textu

Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců
Název v angličtině:
Judging systems of competitions in dancesport from judges point of view
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Šťastná
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Oponent:
Ing. Eva Bartůňková
Id práce:
203619
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Taneční sport, latinskoamerické tance, standardní tance, tanec, porota, systém hodnocení, sport, dotazník
Klíčová slova v angličtině:
Dance sport, Latin, Ballroom, Dance, Judges, Judging systems, Sport, The questionnaire
Abstrakt:
Abstrakt Název: Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců Cíle: Hlavním cílem práce je představit širší veřejnosti absolutní systém hodnocení tanečních soutěží 3.0, popsat rozdíly mezi systémy 2.0., 2.1 a 3.0. Dále zmapovat názory, znalosti a postoje Top poroty ČSTS na systémy hodnocení tanečního sportu. Metody: Pro získání potřebných dat ke zpracování diplomové práce byla použita metoda elektronického dotazování. Ke zpracování teoretické části práce byly použity primární prameny, odborná literatura i materiály z rukou znalců daného oboru dosud nepublikované. Výsledky: Práce mapuje používané systémy hodnocení tanečního sportu v Čechách i zahraničí, jejich zásadní posun směrem k objektivnímu a měřitelnému hodnocení. Na základě dotazovaní sondáž odhaluje znalosti, názory a postoje české TOP poroty vůči systému 3.0. Přínos práce spočívá v tom, že nově reflektuje používání systému v praxi, neboť i přesto, že je systém 3.0 již používán od roku 2017, dodnes neexistuje žádná česky psaná dokumentace o jeho fungovaní a používání. Klíčová slova: Taneční sport, latinskoamerické tance, standardní tance, tanec, porota, systém hodnocení, sport, dotazník
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Judging systems of competitions in dance sport from judges point of view Objectives: The main goal of the thesis is to introduce the absolute judging system used on a dances sport competitions 3.0 to a wider public, and to describe differences between absolute judging systems 2.0, 2.1 and 3.0. Next goal is to map opinions, knowledge and attitudes of the TOP judges of the CDSF towards the judging systems of the dance sport. Methods: To obtain the necessary data for the elaboration of the thesis was used a method of electronic questionnaires. For the elaboration of a theoretical part of the thesis were used primary sources, professional literature and experts‘ own materials. Result: The thesis maps used systems of dance sport in the Czech Republic and abroad and their main progress towards objective and measurable judging. Based on survey, the questionnaire reveals the knowledge, opinions and attitudes of the Czech TOP judges towards System 3.0. In fact, the thesis is a breakthrough, because even though the absolute judging system 3.0 is already used in practice, there is still no Czech written documentation of its work or usage. Keywords: Dance sport, Latin, Ballroom, Dance, Judges, Judging systems, Sport, The questionnaire
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Šťastná 3.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Šťastná 266 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Šťastná 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Šťastná 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Janák, CSc. 613 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Eva Bartůňková 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Vladimír Janák, CSc. 153 kB