velikost textu

Sémantické preference a prozodie intenzifikačních výrazů ve finštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sémantické preference a prozodie intenzifikačních výrazů ve finštině
Název v angličtině:
Semantic preference and prosody of intensification expressions in Finnish
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Vorlíková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Kovář
Id práce:
203614
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium — Finská filologie (CJS FIF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
finština|intenzifikační výrazy|sémantická preference a prozódie|adjektiva|korpusová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Finnish|intensification expressions|semantic preference and prosody|adjectives|corpus-based analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na finské intenzifikační výrazy v podobě adjektiv ve tvaru genitivu a jimi intenzifikovaná adjektiva. Výzkum se zakládá na korpusové analýze, jejímž hlavním cílem je zjistit, zda sémantika intenzifikačních výrazů ovlivňuje možnosti jejich spojitelnosti s rozvíjenými adjektivy. První kapitoly jsou věnovány teorii sémantických vztahů a intenzifikaci. V korpusovém výzkumu je pozornost nejprve zaměřena na to, jaké významové rysy se objevují u samotných intenzifikačních výrazů. Na základě těchto rysů jsou intenzifikátory rozděleny do skupin, z nichž jsou tři předmětem detailnější analýzy. Každou skupinu zastupují tři intenzifikační výrazy, u nichž jsou zkoumány adjektivní kolokace i širší kontext s cílem zjistit, zda se kontexty vybraných skupin odlišují a zda intenzifikátory patřící do jedné skupiny preferují spojení se stejnými adjektivy. Klíčová slova: finština, intenzifikační výrazy, sémantická preference a prozódie, adjektiva, korpusová analýza
Abstract v angličtině:
ABCTRACT This master´s thesis is focused on Finnish intensification expressions in the form of the genitive case of adjectives and on adjectives intensified by them. Research is carried out in the form of corpus-based analysis for the purpose of seeing if semantics of intensification expressions affect the possibility of their combination with intensified adjectives. The first chapters of the thesis are dedicated to the theoretical study of semantic relationships and intensification. First of all, the corpus analysis attention focuses on what semantic features intensification expressions themselves have. Intensification expressions are categorized into groups on the basis of these features. Three of the groups are a subject of a more detailed analysis. Each group is represented by three intensification enpressions whose adjective collocations and wider context are examined. The purpose of this part of the analysis is to find out if different groups of intensification expressions appear in different contexts and if expressions belonging to the same group prefer a combination with the same adjectives. Key words: Finnish, intensification expressions, semantic preference and prosody, adjectives, corpus-based analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Vorlíková 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Vorlíková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Vorlíková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kovář 511 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 153 kB