velikost textu

Role tlumočníka v komunikační situaci a její explicitní projevy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role tlumočníka v komunikační situaci a její explicitní projevy
Název v angličtině:
The Interpreter's Role in Communication and Its Explicit Manifestations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Iva Vávrová
Vedoucí:
Mgr. David Mraček
Oponent:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Id práce:
203607
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Obecná lingvistika — Tlumočnictví: čeština - angličtina (OLI TCA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočení|role tlumočníka|konverzační analýza|pragmatika
Klíčová slova v angličtině:
interpreting|interpreter's role|conversation analysis|pragmatics
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na explicitní projevy role tlumočníka v konsekutivně tlumočených debatách po filmech na filmovém festivalu Jeden svět. Konsekutivní tlumočení dialogů před publikem představuje zajímavý typ tlumočení, který je v České republice relativně rozšířený, ale přesto poměrně málo prozkoumaný. Obzvláště v případě tlumočení mezi češtinou a angličtinou pak má tento typ tlumočnické práce řadu specifik, protože tlumočník se ocitá v situaci, kdy velká část publika rozumí oběma jazykům. Festival Jeden svět je pak navíc často jednou z prvních pracovních zkušeností pro mladé tlumočníky – studenty a čerstvé absolventy Ústavu translatologie FF UK. Teoretická část poskytuje přehled o dosavadním výzkumu v oblasti dialogického tlumočení a tlumočení na filmových festivalech, a především prezentuje teoretický rámec, který práce využívá pro analýzu projevů role tlumočníka v reálné interakci. Tento rámec rozčleňuje explicitní projevy role v interakci na několik úrovní – role jako činnost práce s tváří a orientace na normy v jazykovém managementu. Dále práce využívá i nástrojů a terminologie z oblasti konverzační analýzy. V empirické části se pak práce skládá z třech případových studií, v nichž jsou analyzovány vybrané ukázky ze třech nahraných tlumočených debat po filmu na Jednom světě. Ukázky se zaměřují na konkrétní projevy jednotlivých rolí/činností, práce s tváří a norem, na které se tlumočnice orientují. Tyto jevy jsou ilustrovány především na příkladech oprav, střídání replik a překryvů, jazykového managementu a tvář ohrožujících aktů, s nimiž se tlumočnice musí vyrovnávat. Každá případová studie je zároveň doplněna navazujícím osobním rozhovorem, v němž tlumočnice měly možnost vyjádřit svůj názor na prostředí festivalu celkově i svůj pocit z konkrétní projekce a osvětlit některá rozhodnutí, která v průběhu tlumočení činily. Klíčová slova: Dialogické tlumočení, filmové festivaly, role tlumočníka, práce s tváří, jazykový management, normy v tlumočení
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis studies explicit manifestations of the interpreter’s role in consecutive interpreting – specifically in interpreted debates after films at the One World film festival. Consecutive dialogue interpreting in front of an audience is an interesting genre of interpreting, which is fairly common in the Czech Republic, but rather underrepresented in interpreting research. Its unique features are especially salient in case of interpreting between English and Czech, as this means a large part of the audience is then likely to have some level of comprehension in both of these languages. The One World festival also often employs young interpreters – students or graduates of Translation Studies at Charles University – and serves as one of their first work experiences. The theoretical part of the thesis provides an overview of existing research in the field of dialogue interpreting and film festival interpreting. It also presents the theoretical framework used to analyse the manifestations of the interpreter’s role in authentic interactions. The framework divides these manifestations into several layers of analysis – role as an activity, facework, and norm orientation in language management. It also employs the tools and terminology used by conversation analysis. The empirical part is then divided into three case studies, which consist of selected examples from three recorded interpreted debates at the festival. These examples are analysed with an emphasis on explicit manifestations of roles as activities, facework and norm orientation. The analysis mostly focuses on examples of corrections, turn-taking and overlaps, language management and face threatening acts that the interpreters must deal with. Each case study also contains a summary of a follow-up interview, which gave the interpreters an opportunity to express their opinion on the festival as a whole and their impressions from the debate and to explain some of their interpreting decisions. Key words: Dialogue interpreting, film festivals, the interpreter’s role, facework, language management, norms in interpreting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iva Vávrová 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Iva Vávrová 649 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iva Vávrová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iva Vávrová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Mraček 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 153 kB