velikost textu

Chápání rovnosti ve Spojených státech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chápání rovnosti ve Spojených státech
Název v angličtině:
The percetion of equality in the US
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Černochová
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.
Id práce:
203603
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rovnost příležitostí, rovnost výsledků, spravedlivé nerovnosti, spravedlivé rozdělení bohatství, ekonomická nerovnost, Spojené státy
Klíčová slova v angličtině:
equality of opportunity, equality of outcomes, fair inequalities, fair distribution of wealth, economic inequality, United States
Abstrakt:
Abstrakt Práce analyzuje chápání rovnosti ve Spojených státech a zasazuje jej do kontextu současné velké ekonomické nerovnosti. Charakteristickým rysem tohoto chápání je důraz na rovnost příležitostí. Podle této ideje je Amerika zemí rovných příležitostí k úspěchu, který se neodvíjí od rodinného bohatství, ale od tvrdé práce a talentu. Tento koncept bývá dáván do opozice vůči tzv. rovnosti výsledků, podle které by mělo být bohatství ve společnosti více rovnoměrně rozděleno, a která je tradičně vnímána jako cizí americkým hodnotám. Jenže právě velká ekonomická nerovnost, která v Americe dosáhla ještě větší míry než v ostatních rozvinutých zemích, má prokazatelně negativní dopady na všeobecnou možnost slušné rovnosti příležitostí. Cílem této práce je proto ověřit tezi, že v kontextu současné velké a zvětšující se ekonomické nerovnosti se musí tyto nepříznivé dopady na reálný stav rovnosti příležitostí projevit také na samotném chápání rovnosti u Američanů. Tato práce uzavírá na základě analýzy rozsáhlého souboru průzkumů veřejného mínění, že k určité proměně zde dochází. Důraz na rovnost příležitostí zůstává pro americké chápání rovnosti nadále klíčový, zjištění této práce ale narušují představu, že větší rovnost výsledků je něco pro Američany zcela cizího a nežádoucího. Práce proto dochází k závěru, že ve Spojených státech, kde jsou i podstatně velké rozdíly v platech vnímány jako spravedlivé, už ekonomická nerovnost překročila v očích většiny Američanů i tuto vysoko nastavenou úroveň legitimity a začíná být zřejmé, že rovnost příležitostí a větší rovnost výsledků vůči sobě nestojí zcela v opozici, ale jsou vzájemně propojeny.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the perception of equality in the United States in the context of today’s high economic inequality. The main characteristic feature of this perception is the emphasis on the equality of opportunity. According to this ideal, America is the land of equal opportunity to achieve success, which depends on hard work and talent, not on family wealth. This concept is often considered as the opposite of the so-called equality of outcomes, which demands more even distribution of wealth, and which is usually perceived as foreign to American values. However, the large economic inequality, which is even much higher in America than in other advanced countries, has provably negative impacts on the general possibility of fair equal opportunity. Hence, the aim of this thesis is to verify the assumption that in the context of today’s high and rising economic inequality, these negative impacts on the real state of equal opportunity must also find expression in the actual American perception of equality. Based on the analysis of an extensive set of public opinion surveys, it concludes that a certain change in the perception takes place. The emphasis on the equality of opportunity is still crucial, but the findings of the thesis do not support the notion that larger equality of outcomes is absolutely foreign and unwanted in America. It argues that the current economic inequality in the United States, where even large income disparities are perceived as fair, is in the eyes of a majority of Americans beyond this level of legitimacy. It is now becoming more evident that equality of opportunity and equality of outcomes are not in opposition to each other, but are interconnected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Černochová 848 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Černochová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Černochová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 152 kB