velikost textu

Rozdíly mezi začínajícími a zkušenými pedagogy na 2. stupni základních škol a nižších ročnících víceletých gymnázií v Nymburce a Poděbradech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly mezi začínajícími a zkušenými pedagogy na 2. stupni základních škol a nižších ročnících víceletých gymnázií v Nymburce a Poděbradech
Název v angličtině:
The differences between the beginning and experienced teachers at second grade of primary schools and lower school years of grammer school located in Nymburk and Poděbrady
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Patrik Mejzr
Vedoucí:
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Id práce:
203590
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (TVS_Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
začínající učitel, zkušený učitel, příprava na hodinu, práce s žáky, motivování žáků, životní styl učitelů, základní škola, gymnázium, druhý stupeň, pedagogika
Klíčová slova v angličtině:
beginning teacher, experienced teacher, lesson preparation, work with the class, pupil´s motivation, teacher´s lifestyle, primary school, grammar school, second grade, pedagogy
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rozdíly mezi začínajícími a zkušenými pedagogy na 2. stupni základních škol a nižších ročnících víceletých gymnázií v Nymburce a Poděbradech. Cíle: Bakalářská práce si klade za cíl popsat rozdíly ve vybraných konceptech (viz níže) mezi začínajícími pedagogy s délkou praxe pod 5 let a pedagogy s délkou praxe nad 20 let, kteří působí na druhém stupni ZŠ nebo na nižším stupni víceletých gymnázií na školách v Nymburce a Poděbradech. Vědecká otázka zní: Jaké jsou rozdíly mezi začínajícími a zkušenými pedagogy v Nymburce a v Poděbradech? Dílčí hypotézy nebyly stanoveny, protože si myslíme, že vědecká otázka je dostačující a jedná se o poměrně neprobádané téma. Metody: Informace v praktické části bakalářské práce byly získány pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili učitelé na vybraných školách v Nymburce a Poděbradech. Dotazník byl zaměřen na 4 koncepty - příprava na hodinu, práce se třídou, motivování žáků a životní styl učitelů. Dotazníky byly rozdány učitelům, kteří učí na 2. stupni základní školy nebo v nižších ročnících víceletých gymnázií (prima - kvarta) a splňují délku pedagogické praxe, tzn. začínající učitelé s délkou praxe pod 5 let a zkušení učitelé s délkou praxe nad 20 let. Výsledky získaných dotazníků jsme vyhodnocovali pomocí Excelu. Výsledky: Z analýzy dotazníkového šetření můžeme konstatovat, že spíše u začínajících skupin pedagogů spatřujeme rozdíly v názorech a postojích na vybrané koncepty. U zkušených učitelů nejsou rozdíly tak výrazné. Z provedené analýzy lze konstatovat, že začínající učitelé z Nymburka se nevěnují přípravě na výuku tolik jako jejich poděbradští kolegové, ale žijí zdravěji a aktivněji. Zkušení učitelé se v mnoha ohledech podobají. Ačkoliv mají dlouhou pedagogickou praxi, stále se snaží pilně pracovat. Klíčová slova: začínající učitel, zkušený učitel, příprava na hodinu, práce s žáky, motivování žáků, životní styl učitelů, základní škola, gymnázium, druhý stupeň, pedagogika
Abstract v angličtině:
Abstract Name: The differences between the beginning and experienced teachers at second grade of primary schools and lower school years of grammer school located in Nymburk and Poděbrady. Aims: The bachelor thesis aims to describe the differences of selected concepts (see below) the beginning teachers with the experience not longer than 5 years and the experienced teachers teaching more than 20 years. The question is the following: What are the differences between the beginning teachers and the experienced ones? The particular assumptions were not established because of insufficiently explored theme. Methods: Information included in the practical part of bachelor thesis was based on questionnaire inquiry. The teachers on selected schools located in Nymburk and Poděbrady participated on this inquiry. The questionnaire was concentrated on 4 concepts – preparation for the lesson, work with the class, pupil´s motivation and the lifestyle of the teacher. The questionnaires were given to the teachers teaching at the second grade of primary school and lower school years of grammer school, i.e. teaching the children at the age of 11 – 15 years) and fulfilling the length of work experience, i.e. beginning teachers having shorter experience than 5 years and experienced teachers teaching more than 20 years. The results of received questinnaires were evaluated in the Excell. Results: From the analysis of questionnaire inquiry we can conclude that the differences in opinion on concepts are rather among the beginning groups of teachers. The differences among the experienced teachers are not so signigicant. From the analysis performed we can conclude that the beginning teachers from Nymburk do not spend so much time with the lesson preparation compared with their colleagues in Poděbrady. Nevertheless, they live heathier and more active. The approach of experienced teachers is similar in many ways. Although, they have a long work experience, they still work diligently. Keywords: beginning teacher, experienced teacher, lesson preparation, work with the class, pupil´s motivation, teacher´s lifestyle, primary school, grammar school, second grade, pedagogy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Patrik Mejzr 3.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Patrik Mejzr 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Patrik Mejzr 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Patrik Mejzr 276 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Jansa, CSc. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. 152 kB