velikost textu

Use of Theories of Harm in The Application of Article 102 TFEU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Use of Theories of Harm in The Application of Article 102 TFEU
Název v češtině:
Užití teorií újmy při aplikaci článku 102 SFEU
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Jakab
Vedoucí:
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
203551
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zneužití dominantního postavení, teorie újmy, analýza efektů
Klíčová slova v angličtině:
abuse of dominance, theory of harm, effects-based approach
Abstrakt:
Užití teorií újmy při aplikaci článku 102 SFEU Abstrakt Předmětem této diplomové práce je studie dopadu modernizace soutěžního práva Evropské unie v oblasti zneužití dominantního postavení. Mapuje využití analýzy efektů protisoutěžního jednání a standardu spotřebitelského blahobytu v případech zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102 Smlouvy of fungování Evropské unie. Studie je vedena formou rozboru teorií újmy prezentovaných v rozhodovací praxi Evropské komise v rozhodnutích o zneužití dominance za posledních dvacet let. Práce začíná teoretickou diskuzí a vymezením mantinelů diskrece Komise stanovených judikaturou unijních soudů. Poté následuje krátký popis procesu modernizace unijního soutěžního práva. V analytické části práce jsou potom rozhodnutí Komise posuzována vzhledem ke dvěma kritériím. V návaznosti na první kritérium je kladena otázka, zda Komise při svém posuzování provedla analýzu efektu zkoumaného jednání. Druhým kritériem je, zda Komise ve svém rozhodnutí vzala v potaz standard spotřebitelského blahobytu. Poslední kapitola pak obsahuje diskuzi výsledků této analýzy. Závěrem této práce je, že v průběhu času začala Komise častěji přistupovat k analýze efektů protisoutěžního jednání, přičemž se zpravidla pokouší vzít v nějaké formě v potaz standard spotřebitelského blahobytu. Nad rámec tohoto obecného závěru je třeba zmínit některé konkrétnější závěry ohledně teorií újmy prezentovaných Komisí. V první řadě jde o skutečnost, že hloubka a kvalita analýzy efektů provedené Komisí je proměnlivá případ od případu bez jasného, právně a fakticky relevantního důvodu. Prostor pro zlepšení lze vysledovat i v otázce jasnosti a transparentnosti teorií újmy formulovaných v rozhodnutích Komise. V některých případech není příliš zřetelně identifikován právní standard, který vedl Komisi k jejímu rozhodnutí. Podle takového standardu by bylo možné ve prospěch právní jistoty určit jasnější hranici, kde začíná protiprávnost daného jednání.
Abstract v angličtině:
Use of Theories of Harm in the Application of Art. 102 TFEU Abstract This master’s thesis presents a study of the impact of European Union competition law on the area of abuse of dominance. It maps the usage of the effects-based approach and consumer welfare standard in abuse of dominance cases pursuant to Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union. This is done by an analysis of the theories of harm advanced in the case law of the European Commission in prohibition decisions from the last twenty years. The thesis begins by a theoretical discussion and outline of the boundaries to the Commission’s discretion in this area, as set by Union courts. Then, a short description of the process of competition law modernisation in Europe continues. In the subsequent analytical part, the cases are tested against two criteria. The first criterion is whether the Commission has analysed the actual or likely effects of a dominant undertaking’s conduct. The second criterion is whether the Commission tested the pertinent conduct against a consumer welfare standard. In the final chapter, the results of the analysis are discussed. The conclusion of this thesis is that the Commission’s case law did shift to a more effects- based approach over time and that the Commission does attempt to take the consumer welfare standard into account in some way in most of its decisions. Beyond this general result, there are some remaining issues, though. First, the depth and quality of the Commission’s analysis seems to differ case to case without any clear, legally or factually relevant reason. Second, there is room for improvement in the clarity and transparency in the theories of harm advanced by the Commission. Some cases do not identify clear legal standards that led the Commission to its decision. Such a standard could provide better guidance for future conduct and its penalisation to the benefit of overall legal certainty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Jakab 888 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Jakab 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Jakab 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 646 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 152 kB