velikost textu

Odraz baskické autonomie ve španělských a baskických médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odraz baskické autonomie ve španělských a baskických médiích
Název v angličtině:
Reflection of Basque autonomy in Spanish and Basque media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patricie Lengyelová
Vedoucí:
PhDr. Martin Mejstřík
Oponent:
PhDr. Barbora Menclová
Id práce:
203550
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Španělsko, Baskicko, média, autonomie, referendum, moderní historie
Klíčová slova v angličtině:
Spain, Basque Country, media, autonomy, referendum, modern history
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje způsob, jakým středově orientovaná španělská média El País a El Diario Vasco portrétovala autonomní tendence v Baskicku, se zaměřením na referendum o Statutu autonomie v roce 1979. Cílem je podat analýzu článků týkajících se tohoto tématu v metodologii diskurzivní analýzy. V teoretickém úvodu práce definuje pojmy jako jsou regionalismus, nacionalismus, a další. K uvedení do kontextu slouží politicko-historická charakteristika vývoje v Baskicku. V analytické části se pak práce zaměřuje na období tři měsíce před referendem po ratifikaci Statutu autonomie v Kongresu a Senátu. Analyzovanými jednotkami byly úvodníky vydané oběma deníky, stejně tak jako subjektivní hodnotící prvky obsažené v článcích týkajících se baskické autonomie. Práce se zamýšlí nad vlivem médií na společenský konsenzus a nad jejich objektivitou a dochází k závěru, že ačkoliv oba deníky podporovaly vytvoření baskické autonomie, regionální deník El Diario Vasco kladl důraz na neutralitu a toleranci jak názorů pro i proti autonomii. Naproti tomu El País tvrdě odsuzoval strany odmítající hlasovat ve prospěch autonomie a propagoval přijetí autonomie jako jediné možné řešení. Odpověď na doplňující otázku, jakým aktérům deníky daly prostor k vyjádření svého názoru, autorka získala z analýzy příspěvků publikovaných v rubrice pro ně určené.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis analyses the way in which the centrally oriented Spanish media El País and El Diario Vasco portrayed the autonomous tendencies in the Basque Country, focusing on the referendum on the Statute of Autonomy in 1979. The aim is to give analysis of published articles on this subject in the methodology of discourse analysis. In the theoretical introduction the thesis defines terms such as regionalism, nationalism, and others. The contextualization is characterized by the political-historical characteristics of the development of the Basque Country. In the analytical part the thesis focuses on the period of three months before the referendum until the ratification of the Statute of Autonomy in Congress and the Senate. The main analysed articles were editorials published by both journals, as well as subjective elements contained in articles on Basque autonomy. The thesis reflects on the influence of media on social consensus and on their objectivity and concludes that although both diaries supported the creation of Basque autonomy, the regional newspaper El Diario Vasco emphasized its neutral stance and tolerance to both sides, for and against the autonomy. El País, on the other hand, strongly condemned the parties that were refusing to vote in favor of autonomy and propagated the approval of autonomy as the only possible solution. The answer to the supplementary question, to which actors did the diaries allow express their opinion, was obtained from the analysis of contributions published in the column dedicated to them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patricie Lengyelová 833 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patricie Lengyelová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patricie Lengyelová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Mejstřík 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Menclová 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Miloš Calda 152 kB