velikost textu

Redefinice bezpečnostní politiky Švédska na přelomu tisíciletí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Redefinice bezpečnostní politiky Švédska na přelomu tisíciletí
Název v angličtině:
Redefinition of Sweden’s security policy at the turn of millennium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Malina
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
203546
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Švédsko, zahraniční politika, bezpečnostní politika, EU, SZBP, SBOP, NATO, Partnerství pro mír, NORDEFCO, neutralita, vojenská nezúčastněnost
Klíčová slova v angličtině:
Sweden, foreign policy, security policy, EU, CFSP, CSDP, NATO, Partnership for Peace, NORDEFCO, neutrality, military non-alignment
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce potvrzuje hypotézu, že specifická švédská bezpečnostní politika vojenské nezúčastněnosti, přeformulovaná z politiky neutrality po skončení studené války, byla slučitelná se zapojením Švédska do evropských integračních struktur v letech 1990 až 2009. Slučitelnost je posuzována na základě definice vojenské nezúčastněnosti vycházející z obecné podmínky neúčasti ve vojenských aliancích, jinými slovy absence vzájemných bezpečnostních záruk, a dále ze dvou specifických švédských podmínek, nezávislé zahraniční politiky a odporu ke společné obraně. Pokud jde o nezávislou zahraniční politiku, SZBP EU zachovala jednomyslná rozhodnutí o základních liniích, a nenarušila tak nezávislost Švédska v této oblasti. Co se týče odporu ke společné obraně, SBOP nevedla k vzájemným bezpečnostním zárukám ani k jednotné armádě. Ještě méně se tak stalo u programu NATO Partnerství pro mír. Deklarace solidarity a Lisabonská smlouva představovaly hrozbu pro švédskou vojenskou nezúčastněnost, ale Švédsko trvalo na tom, že země o vojenské pomoci ostatním zemím rozhoduje sama. Severská a seversko-baltská obranná spolupráce neohrozila specifickou politiku Švédska. Naopak, tato spolupráce ukázala, že funkční přístup k bezpečnostní politice, který severské země uplatňují, je způsobem, jak mohou být vojensky nezúčastněné země zapojeny do bezpečnostní spolupráce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis verifies a statement that the specific Swedish security policy of military non- alignment, reformulated from a policy of neutrality after the end of the Cold War, was compatible with Sweden’s involvement in the European integration structures between 1990 and 2009. Compatibility is assessed based on a definition of military non-alignment, consisting of a general condition of non-participation in military alliances, or in other words the non- existence of mutual security guarantees, as well as two specific Swedish conditions, independent foreign policy and resistance to common defence. Regarding independent foreign policy, EU’s CFSP retained unanimous decisions about basic outline and did not violate Sweden’s independence in this field. Concerning resistance to common defence, CSDP did not lead to mutual security guarantees or a unified army. Even further away from this is NATO’s Partnership for Peace programme. Solidarity Declaration and Lisbon Treaty constituted a threat to Sweden’s military non-alignment, yet the country insisted it decided about the military assistance to other countries on its own. Nordic and Nordic-Baltic defence cooperation did not endanger Sweden’s specific policy. Instead, it proved that the functional approach to security policy, applied by Nordic countries, is a way for military non-aligned countries to be involved in the security cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Malina 679 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Václav Malina 115 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Malina 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Malina 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB