velikost textu

Hodnocení svalové výdrže u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení svalové výdrže u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity
Název v angličtině:
Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Pospíšilová
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Id práce:
203545
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme je do dvou skupin podle množství denní vydané energie na aktivní a neaktivní jedince. Protože se při fyzické aktivitě mění i poměr jednotlivých složek těla, bylo součástí této práce i antropometrické měření, kde jsme zjišťovali složení těla měřených objektů metodou bioimpedance, jejich váhu a výšku. Měřené objekty jsme také podrobili spirometrii. Poté jsme pomocí myometru a síly stisku paže zkoušeli svalovou výdrž na vybraných svalových skupinách v polovině naměřené maximální sily. Zjistili jsme významné rozdíly ve svalové výdrži různých svalových skupin. U některých svalových skupin jsme prokázali významně vyšší hodnoty svalové výdrže (měřené jako čas testu výdrže a plocha pod křivkou závislosti svalové síly na čase) u skupiny osob s vyšším denním energetickým výdejem. Podařilo se nám prokázat významnou asociaci svalové výdrže s energetického výdejem a parametry složení těla i spirometrickými parametry.
Abstract v angličtině:
Aim of this thesis is to compare muscle endurance in group of people with different physical activity. For this thesis we chose 24 people, specifically 14 women and 10 men, who were 21-27 years old and we divided them into two groups according to their daily energy expenditure into active and inactive group. Because of the fact that during physical activity ratio of body composition changes, part of this thesis was also anthropological measurement, where we measured body composition of every person by method of bioimpedance and also their weight and height. We also measured spirometry parameters. Then we used myometer and pinchgrip for measurement of muscle endurance in selected group of muscles in half of maximal strength. We discovered significant differences in muscle endurance in various groups of muscle. In some groups of muscles we proved significantly higher values of muscle endurance (determined as time of endurance test and area under the curve of dependence of muscle strength on time) in the group of people with higher daily energy expenditure. We successfully proved significant association of muscle endurance with energy expenditure, body composition and spirometrical parameters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Pospíšilová 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Pospíšilová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Pospíšilová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB