velikost textu

Jarmila Hašková – doba, život, dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jarmila Hašková – doba, život, dílo
Název v angličtině:
Jarmila Hašková – epoch, life, work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Blehová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Id práce:
203542
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jarmila Hašková, spisovatelka, dílo, život, próza
Klíčová slova v angličtině:
Jarmila Hašková, writer, work, life, prose
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na osobnost spisovatelky humoristických příběhů Jarmily Haškové. Jedná se o biografický nástin spisovatelčina života a o přehled autorčiny bibliografie. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, první z nich se věnuje životnímu příběhu autorky a druhá se zabývá autorčinou tvorbou. První kapitola popisuje nejprve autorčino dětství prožité v početné rodině, avšak provázené častými zdravotními problémy, dále pak poměrně dramatický vztah s literátem Jaroslavem Haškem a období autorčina života po rozkolu v manželství, kdy se Hašková vrátila společně se synem Richardem zpět ke svým rodičům a získala nejenom stálé zaměstnání, ale také se začala plně věnovat literární činnosti. Druhá kapitola se detailněji věnuje autorčinu dílu, a to nejprve počátkům tvorby, které jsou spojeny s poezií, následně je věnován prostor prozaické tvorbě, v níž spočívalo těžiště autorčiny tvorby, a nakonec i jiným uměleckým odvětvím, jimž se okrajově Jarmila Hašková věnovala, tedy filmu a práci pro rozhlas. Jarmila Hašková psala především humoristické črty a povídky tematicky se dotýkající každodenního života a mezilidských vztahů. V souvislosti s autorčinou prozaickou tvorbou je v práci věnován prostor také dobové recepci díla Jarmily Haškové. Práce vychází převážně z primárních pramenů, a to především z pramenů uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve fondu Hašková Jarmila. Diplomová práce dále čerpá z dobového tisku. Pro práci byla zvolena metoda literární historie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on the personality of a writer and humorist Jarmila Hašková. It deals with a biographical summary of the writer´s life and author´s bibliography overview. The thesis is divided into two main chapters, the first deals with the author´s life and the second dedicates to the author´s creation. The first chapter describes the author´s childhood spent in a large family, but it was accompanied by frequent health problems, furthermore, a relatively dramatical relationship with a writer Jaroslav Hašek and a period of author´s life after separation, when Hašková came with her son Richard back to her parents. She gained not only a permanent job but also she took up a literary activity completely. The second chapter deals with the author´s work in detail, initially with the work´s beginnings, which relate to poetry. After that, it deals with prosaic writings in which lied centre of her creations and, ultimately, other arts sectors such as film and radio Hašková devoted. Jarmila Hašková wrote humoristic short stories primarily about daily life and interpersonal relations. The thesis gives an overview of the contemporary reception of Jarmila Hašková´s prosaic works. The work is based on primary sources, mainly the sources place in the Museum of Czech Literature Literary Archive in the fond of Hašková Jarmila. Furthermore, the thesis draws the sources from a contemporary press. The method of literary history was chosen for the work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Blehová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Blehová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Blehová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB