text size

Let´s Play videa z pohledu autorského práva

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Let´s Play videa z pohledu autorského práva
Titile (in english):
Let´s Play videos from the point of view of copyright law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jakub Hálek
Opponent:
JUDr. Petra Žikovská
Thesis Id:
203533
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
10/10/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
autorské právo, Let’s Play videa, videohry, licenční praxe
Keywords:
copyright law, Let’s Play videos, videogames, licensing practice
Abstract (in czech):
Let’s Play videa z pohledu autorského práva Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá Let’s Play videa (novou, ale významnou a populární součást zábavního průmyslu) z pohledu autorského práva, a to především toho českého. Pochopitelně nemůže chybět ani pohled práva Evropské unie. S ohledem na globálnost problematiky obsahuje práce i vybranou zahraniční právní úpravu, judikaturu a odborné názory. Jelikož je problematika Let’s Play videí novou a téměř neprobádanou oblastí, tato diplomová práce zkoumá a vymezuje nejen samotná Let’s Play videa, ale také jejich tvůrce. Zároveň identifikuje i zdroje příjmů z takové tvorby, zúčastněné osoby a jejich zájmy, které spolu mohou kolidovat. Vzhledem k existenční provázanosti Let’s Play videí s videohrami, zkoumá tato diplomová práce i relevantní autorskoprávní aspekty videoher. Vedle otázky autorskoprávní klasifikace Let’s Play videí se tato práce zabývá i ne zcela zjevnými důsledky takové klasifikace. Rovněž jsou analyzovány možné právní tituly pro užití videoher a jejich prvků při tvorbě, zveřejňování a monetizaci Let’s Play videí. Následně je v této diplomové práci i právně rozebrána současná celosvětová licenční praxe v dané oblasti. Přestože byl shledán převažující kladný přístup videoherních společností k Let’s Play tvorbě a k její monetizaci prostřednictvím zobrazovaných reklam a různých partnerství se službami informační společnosti, které umožňují sledování Let’s Play videí, autor této diplomové práce byl zaskočen formou udělovaných souhlasů. Praxe jednostranných prohlášení videoherních společností je značně problematická, dle názoru autora této diplomové práce pak i rozporná s českým autorským právem. A to vše za situace, kdy mezi videoherními společnostmi a uživateli jejich videoher jsou současně vždy uzavírány rozsáhlé licenční smlouvy, které však Let’s Play tvorbu výslovně neřeší, či ji zapovídají (což je pak často v rozporu s jednostrannými prohlášeními těchto videoherních společnostní). V závěru této diplomové práce jsou pak předneseny úvahy de lege ferenda. Velká pozornost je věnována především principu fair use, vyskytujícímu se v autorském právu Spojených států amerických. Klíčová slova: autorské právo, Let’s Play videa, videohry, licenční praxe
Abstract:
Let’s Play videos from the point of view of copyright law Abstract This Master’s Thesis examines Let’s Play videos (that are a new but significant and popular part of the entertainment industry) from the point of view of copyright law, especially the Czech one. The view of the European Union law is of course not omitted. With respect to the global nature of the issue, the Thesis includes selected foreign legislation, case law and expert opinions. Since the issue of Let's Play videos is new and almost unexplored, this Thesis examines and defines not only Let's Play videos but also their creators. It also identifies sources of income from Let's Play videos, persons involved and their interests, which can collide with each other. Given the existential interdependence of Let's Play videos on videogames, this Thesis examines even some relevant copyright aspects of videogames. Besides the question of copyright classification of Let's Play videos, the Thesis also deals with not so obvious consequences of such classification. There are analyzed possible legal titles for the use of video games and their elements in the creation, publication and monetization of Let's Play videos as well. Subsequently, this Thesis also examines and analyses the current worldwide licensing practice in this field. Despite the fact, that prevailing positive attitude of videogame companies to Let's Play videos creation and their monetization through display of ads and various partnerships with information society services that enable watching Let’s Play videos was found, the author of this Thesis was struck by the form in which are granted approvals. The practice of unilateral statements of videogame companies is very problematic, and in the opinion of the author of this Thesis it is also contradictory with the Czech copyright law. All this in the situation, where videogame companies and users of their videogames are concluding extensive licensing agreements, but which explicitly not address issues of Let's Play videos, or which forbid them (which is often contradictory with the unilateral statements of these videogames companies). At the end of this Thesis are then presented considerations de lege ferenda. Great attention is paid to the fair use principle, which is established in the copyright law of the United States of America. Key words: copyright law, Let’s Play videos, videogames, licensing practice
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jakub Hálek 2.8 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jakub Hálek 342 kB
Download Abstract in english Mgr. Jakub Hálek 359 kB
Download Opponent's review JUDr. Petra Žikovská 52 kB
Download Defence's report 340 kB