velikost textu

Tvorba a prosazování reformy psychiatrické péče v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba a prosazování reformy psychiatrické péče v ČR
Název v angličtině:
The creation and enforcement of psychiatric care reform in the Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Pluhař
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Id práce:
203531
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a veřejná politika (PVP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychiatrie, reforma, strategie, implementace, tvorba politiky, duševní zdraví, legislativní proces, implementační deficity, zdravotní politika, ministertvo zdravotnictví, psychiatrická péče,
Klíčová slova v angličtině:
psychiatry, reform, strategy, implementation, creation of the policy, mental health, law-making process, deficiencies in implementation, health policy, ministry of health, psychiatric care
Abstrakt:
Abstrakt Práce si klade za cíl najít a popsat důležité momenty, které vedly k prosazení reformy psychiatrické péče. Tato reforma byla přijata 24 let od pádu komunismu. Do té doby byly všechny pokusy o změnu nastavení systému psychiatrické péče neúspěšné. Tento lékařský segment je dlouhodobě podfinancovaný a převládá v něm hlavně institucionální péče. Následná péče často není zajištěna, je tedy pro člověka, který je propuštěn z péče institucionální, velmi těžké zapojit se do normálního života. Taktéž převládá stigmatizace lidí s psychickým onemocněním. Reforma zde představuje řešení těchto i mnoha dalších problémů, které nynější psychiatrie má. Tato práce by měla odpovědět na otázku, proč zrovna tato strategie byla úspěšně prosazena a co za tím stálo. Pomocí teorie tří proudů a pomocí rozhovoru s důležitými aktéry rozebírá jednotlivé události a okolnosti, které byli prosazovateli této politiky využity k tomu, aby reforma byla úspěšně schválena. Zkoumá jednotlivé motivy aktérů, jejich funkce a role, při tvorbě a prosazování reformy. Příčiny prosazení hledá jak v samotném Ministerstvu zdravotnictví, tak v EU nebo v zájmových organizacích mimo tradiční instituce. Práce může odpovědět na otázku, jestli šlo v tomto případě o obvyklý proces prosazování strategií či o sled náhodných událostí a eventuelně může sloužit i jako inspirace pro další promotéry veřejných politik.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to find and describe important moments that led to the enforcement of the psychiatric care reform. This reform was adopted 24 years after the fall of the communism. Until then, all attempts to change the psychiatric care system had failed. This healthcare segment has long been underfinanced and mainly institutional care prevails. Often, aftercare is not ensured, so it is very difficult for a person who is released from care to be involved in normal life. Also, stigmatization of people with mental illness prevails. Here, reform represents a solution to these and many other problems that the current psychiatry has. This research should answer the question why this strategy was successfully enforced and what was behind it. Using the theory of three currents and interviews with important actors, it discusses the various events and circumstances which have been used by the policy promoters to successfully achieve the approval of the reform. It examines the different motives of actors, their function and roles in the creation and promotion of the reform. The causes of enforcement are sought both in the Ministry of Health itself and in the EU or interest organizations outside the traditional institutions. The thesis can answer the question whether in this case it was the usual process of promoting strategies or a sequence of random events, and can possibly also be used as an inspiration for other public policy promoters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Pluhař 713 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Pluhař 210 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Pluhař 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Pluhař 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Hana Kubátová, PhD. 152 kB