velikost textu

Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ
Název v angličtině:
Teplice Botanical Garden as a Place of Secondary School´s Lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Id práce:
203525
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
botanická zahrada, pracovní list, exkurze, dotazníkové šetření, metodické listy, žákovský dotazník
Klíčová slova v angličtině:
botanic garden, worksheets, excursion, questionnaire, methodological worksheets, pupils´ questionnaire
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem využití Botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad v ČR se zaměřením na botanickou zahradu v Teplicích. V druhé části zjišťuji teoretické informace k vlastní tvorbě pracovních listů a vysvětlení výukové metody – exkurze na základě dostupné odborné literatury didaktického zaměření. Ve třetí části se zabývám analýzou dotazníkového šetření a na základě dostupně získaných informací vlastní tvorbou pracovních listů. Během dotazníkového šetření vzniklo 9 pracovních listů s konkrétní výukovou tématikou botaniky a metodickými listy. Následně byl v praxi ověřen pracovní list s názvem Samotná exkurze. Celkem tedy vzniklo 9 pracovních listů spolu s metodickými výstupy. Žáci vyplňovali pracovní listy během exkurze. Byl vytvořen žákovský dotazník k získání zpětné vazby. KLÍČOVÁ SLOVA botanická zahrada, pracovní list, exkurze, dotazníkové šetření, metodické listy, žákovský dotazník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is dealing with the theme of use of the Botanic Garden in Teplice to teach Science – especially Botany at lower-secondary school. The thesis is divided into three parts. In the first part I´m dealing with mapping of botanic gardens in the Czech republic – mainly focusing on the Botanic Garden in Teplice. In the second part I´m searching for theoretic information to create my own worksheets, and explanation of the teaching method – excursion according to the available specialized didactic literature. In the third part I´m dealing with the analysis of questionnaire and according to the availably gained information with the creation of my own worksheets. After the questionnaire there were nine worksheets with the concrete teaching methodology of botany and methodological worksheets. Afterwards the worksheet called ¨Excursion itself¨ was verified. Altogether nine worksheets with the methodological outcomes were created. The pupils were filling in the worksheets during the excursion and then the pupils´ questionnaire was made to gain the feedback. KEYWORDS botanic garden, worksheets, excursion, questionnaire, methodological worksheets, pupils´ questionnaire
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Svobodová 3.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Simona Svobodová 7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Svobodová 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Svobodová 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB