velikost textu

Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva
Název v angličtině:
Selected sports problems from the perspective of criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petr Bauer
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
203519
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestněprávní odpovědnost, sportovní zranění, korupce
Klíčová slova v angličtině:
criminal liability, sports injury, corruption
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávní odpovědnosti za jednání vyskytující se v prostředí sportu. Konkrétně si vybírá a zkoumá oblast sportovních úrazů způsobených sportovcem jinému sportovci a korupci ve sportu. V nejširším pojetí je rozdělena na tři části. V té úvodní jsou vzhledem k výrazným specifikům celospolečenského fenoménu sport popsány a vymezeny podstatné „mimoprávní“ pojmy a otázky, zejména samotný pojem sport, jeho kategorie, autonomie sportu a sportovní pravidla. Hlavní část práce rozebírá problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovce za způsobení zranění jinému. V kontextu aktuální právní úpravy je rozebráno, zda určitá jednání způsobující sportovní zranění naplňují znaky trestného činu. Následuje rozebrání možné aplikace konkrétních okolností vylučujících protiprávnost na uvedená jednání. Zkoumanými okolnostmi jsou například svolení poškozeného či přípustné riziko. V této části jsou nejvýrazněji zmiňovány a analyzovány vybrané teorie sportovně-právní doktríny, jež často vycházejí z podobných koncepcí jako jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost. Následují patrně nejvýraznější a nejpřínosnější úvahy de lege ferenda, které popisují možná řešení spočívající ve vymezení pojmu sportovní exces a též speciální okolnosti vylučující protiprávnost definované jako sportovní riziko. Není opomenuta zajímavá judikatura českých soudů ani zahraniční srovnání, které je pro naši minimální doktrínu i soudní praxi velkou inspirací. Poslední část se věnuje problematice korupce ve sportu. Nejprve je definován tento široký negativní společenský jev. Poté jsou vybrány dva okruhy sportovních jednání, které mají určitý korupční charakter. Jedná se o uplácení rozhodčích z důvodu ovlivnění výsledku hry. Některé takové kauzy jsou mediálně známé a existují v nich již odsuzující soudní rozhodnutí. Zde je hlavní probíranou otázkou tzv. obstarávání věcí obecného zájmu jako klíčový znak úplatkářských trestných činů. Druhý okruh jednání spočívá v libovolném ovlivňování sportovní činnosti, které lze ve většině případů označit maximálně za neetické, nikoliv nezákonné. Avšak například existující jev sázek sportovců na vlastní utkání patrně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Nadto lze obecně považovat otevírání otázek korupce v jakékoliv formě a společenské oblasti za nutný a přínosný první krok ve veřejně neustále deklarovaném boji s tímto negativním jevem.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the issue of criminal liability for actions occurring in the field of sport. Specifically, it chooses and examines the fields of sports injuries caused between athletes and corruption in sport. In its broadest conception it is divided into three parts. In the initial part the specifics of the society-wide phenomenon sport and substantial "non-legal" concepts of issues are described, in particular concept of sport, its category, the autonomy of sport and sport rules are defined here. The main part deals with the issue of criminal liability of athletes for causing injury to another. Whether certain actions involving a sports injury meets the definition of a crime is discussed in the context of current legislation. Followed by the research of the possible application of the concrete legal defenses for mentioned actions. For example researched legal defenses are consent of the victim or excusable risk. In this section are most mentioned and analyzed the selected theories of sports and legal doctrines that are often based on similar concepts as concrete legal defenses. Maybe the most substantial de lege ferenda considerations follow that describe possible solutions involving the definitions of sports excess and the special legal defense – sports risk. The interesting practice of the Czech courts is not absented and foreign comparison too, because it is the great inspiration for our doctrine and judicial practice. The last part of this thesis deals with the issue of corruption in sport. Firstly this broad negative social phenomenon is defined. Then two fields of sports actions with corrupt character are selected. One is the bribery to referees for influence of game result. Some such cases are notorious from media and there are some condemnatory court decisions. The main issue of this part is concept of public interest as key characteristic of bribery offenses. The second part consists any influencing of sport activities, which we can mark as the really unethical but not illegal. However, for example existing phenomenon of betting by athletes to their own matches probably constitute the fraud crime. Furthermore, the opening of this issues of corruption is in various form and social field necessary and beneficial first step in publicly permanently declared struggle with this negative phenomenon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Bauer 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Bauer 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Bauer 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 443 kB