velikost textu

Oligarchizace v Bulharsku po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oligarchizace v Bulharsku po roce 1989
Název v angličtině:
Oligarchization in Bulgaria after 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Žaloudková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kocian
Oponent:
Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D.
Id práce:
203518
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oligarchie, oligarcha, transformace, tranzice, Bulharsko, ekonomická elita
Klíčová slova v angličtině:
oligarchy, oligarch, transformation, transition, Bulgaria, economic elite
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je proces oligarchizace Bulharska po roce 1989. V souvislosti s postkomunistickou transformací se v zemi začala profilovat úzká skupina velmi bohatých osob, která v různé míře zasahovala do politického dění, pročež je možné mluvit o oligarchii. Práce si klade za cíl za užití teoretických předpokladů amerického politologa Jeffreyho Winterse vytvořit komplexní obraz bulharské oligarchie v období mezi lety 1989 a 1997. Druhotným záměrem je pak za využití existujících parametrů pro studium tohoto fenoménu doplnit Wintersovu typologii oligarchie. Práce nejprve zasazuje bulharskou oligarchii do širšího kontextu strukturálních změn, se kterými se Bulharsko v souvislosti s transformačním procesem muselo potýkat. Následně se na základě analýzy strategií, které bulharští oligarchové přijímali pro prosazení svých zájmů, snaží poukázat na specifika bulharské oligarchie. Hlavním zjištěním práce je, že v rámci jednoho prostředí nemusí oligarchové jednat podle stejných vzorců chování, nýbrž mohou přijímat pro prosazení svých zájmů rozličné strategie. Práce dochází k závěru, že v případě Bulharska zkoumaného období je možné hovořit o dvou typech oligarchie: agresivní a umírněné.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the process of oligarchization of Bulgaria after 1989. The collapse of the communist regime had created the opportunities for the emergence of a small group of ultra-wealthy citizens who had been to a varying degree involved in the process of policy decision-making therefore one can speak of oligarchy. The aim of the study is to offer a complex insight into the Bulgarian oligarchy in the years 1989–1997 while using the theoretical perspective of an American political scientist Jeffrey Winters. The other objective is to apply the parameters established by Winters for the purpose of the research of this phenomenon to the Bulgarian case in order to further develop his typology of oligarchies. The thesis put Bulgarian oligarchy into the broader context of the structural changes that took place in the country within the examined period. Based upon the analysis of the strategies for wealth defence, the thesis then presents the uniqueness of Bulgarian oligarchy. The central finding of this study is that, within one country, the oligarchs can adopt diverse strategies for wealth defence and thus one cannot speak of oligarchy in singular. The main contribution then lies in the introduction of two new types of oligarchy: aggressive and moderate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Žaloudková 706 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Žaloudková 146 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Žaloudková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Žaloudková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kocian 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 152 kB