velikost textu

Poezie Sebastiana Satty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poezie Sebastiana Satty
Název v angličtině:
Poetry of Sebastiano Satta
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Petra Šimková
Oponent:
Mgr. Magdalena Žáčková
Konzultant:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Id práce:
203493
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Italianistika (ITL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sardinie|Sebastiano Satta|poezie|italská literatura|Barbagia|banditismus|jazyk|dialekt|matka|otcovství|historie|Giosuè Carducci|Giovanni Pascoli
Klíčová slova v angličtině:
Sardinia|Sebastiano Satta|poetry|Italian literature|Barbagia|banditism|language|dialect|mother|fatherhood|history|Giosuè Carducci|Giovanni Pascoli
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Hlavním tématem této rigorózní práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext Sardinie od sjednocení Itálie po první světovou válku. Následují kapitoly, věnující se básníkovu životu a dílu, posléze jeho začlenění do širšího kontextu italské poezie na přelomu 19. a 20. století a vlivu soudobých autorů na jeho tvorbu. Po úvodním představení básníkova života a doby, ve které tvořil, následují kapitoly, ve kterých je podrobně analyzována celé dílo Sebastiana Satty. Je zde věnován prostor i otázce jazyka, či jednotlivým tématickým konstantám básníkovy tvorby. Následují rozbory drobné poezie a básnických sbírek v chronologickém pořadí. Jedná se o sbírky Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini a Canti del Salto e della Tanca. Po jejich rozborech následuje kapitola věnující se motivické analýze vybraných Sattových básní ve srovnání s poezií Carducciho a Pascoliho a kapitola mapující ohlasy na Sattovo dílo. V závěru práce jsou na základě výše zmíněných analýz zhodnoceny jednotlivé konstanty v básnické tvorbě Sebastiana Satty a jejich vývoj v rámci jednotlivých sbírek.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The topic of this thesis is poetic work of the premier sardinian poet Sebastiano Satta, thematic constants and reflection of Sardinia in his work. The first chapter is dedicated to the brief overview of historic, social and political context of Sardinia from the unification of Italy until the first world war. Following chapters ale focused on the personal life and work of writor and his integration to the basic context of italian literature at the turn of the 19th and 20th century and their influence to his poetry. After that is thoroughly analyzed poetic work of Sebastiano Satta. There are also chapters regarding the questions of the language and thematic constants in the poetry of the writor. Follows analysis of minor poetry and collections of poems in chronologic way, as Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini and Canti del Salto e della Tanca. After that follows chapter regarding comparative analysis of motives in poetry of Carducci and Pascoli and the charter regarding reception of the writor's poetry. In the final chapter, based on these analysis are evaluated thematic constants and their progress in the course of collections of poems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Šimková 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Šimková 400 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Šimková 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Žáčková 133 kB
Stáhnout Posudek konzultanta PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 229 kB