velikost textu

Mentální účetnictví a jeho vliv na ekonomické chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mentální účetnictví a jeho vliv na ekonomické chování
Název v angličtině:
Mental Accounting and Its Effects on Economic Behaviour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Jakerlová
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ivana Fabianová
Id práce:
203490
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální účetnictví|kognitivní styly|osobnostní vlastnosti
Klíčová slova v angličtině:
mental accounting|cognitive styles|personality traits
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vlivem mentálního účetnictví na eko-nomické chování, a to v souvislosti s vybranými kognitivními styly a osobnostními vlastnostmi. Práce je rozdělena na literárně přehledo-vou část a část empirickou. V první kapitole literárně přehledové části jsou prezentovány základní poznatky o mentálním účetnictví a jeho souvislostech s dílčími koncepty z oblasti mikroekonomie a psychologie, jako je například prospektová teorie, kategorizace ne-bo sebekontrola. Následující kapitoly obsahují detailnější popis ko-gnitivních stylů, osobnostních vlastností a jejich vlivu na mentální účetnictví a formují tak teoretický základ pro empirickou část. V té je navržen experimentální výzkum, který by mohl být použit pro vě-decké ověření některých z diskutovaných teoretických aspektů pre-zentovaných v literárně přehledové části. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis deals with the influence of the mental accounting on economical behaviour, especially in the context of the covered co-gnitive styles and personality traits. The thesis is divided into litera-ture review part and empirical part. In the first chapter of the litera-ture review, the key aspects of the mental accounting and its relati-ons to the microeconomic and psychological concepts, such as the prospect theory, categorization or self-control, are presented. Cogn-tive styles, personality traits and their effect on the mental accouting are discussed in detail in the following sections, forming a theoreti-cal basis for the empirical part. In the latter, we design an experi-ment which could possibly enable scientific verification of some of the discussed theoretical aspects presented in the literature review part. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Jakerlová 700 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Jakerlová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Jakerlová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 622 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Fabianová 557 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 153 kB