velikost textu

Zdravotní prevence v azylových domech v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravotní prevence v azylových domech v ČR
Název v angličtině:
Prevention health care for person in shelters in Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Bázlerová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Šárka Klokočková
Id práce:
203474
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce poukazuje na důležitost zdravotní prevence, konkrétně prevence rakoviny prsu s praktickou realizací edukace samovyšetření prsu v azylových domech v ČR. Azylové domy jsou službou sociální péče a v rámci spolupráce s organizací Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. jsem chtěla zjistit, jak se dbá na zdravotní prevenci u žen. Aliance je neziskovou organizací s právní formou – obecně prospěšná společnost, pomáhá ženám jak v období nemoci, tak po nemoci, zaštiťuje několik pacientských organizací a spolupracuje s řadou odborníků a lékařů. Diplomová práce má praktický a informační charakter, čímž pokrývá dvě důležité složky úspěšného projektu – teoretický základ s praktickým využitím. Výzkum se dotýká prevence z pohledu pracovníků. Odpovídá na otázku, jak azylové domy přistupují k prevenci a jak ji řeší se svými klientkami, a především, jak samy ženy přistupují k zdravotní prevenci a jak jsou informovány. Dále je dílčím cílem ukázat, jak lze docílit prevence ve vybrané organizaci pomocí edukačního projektu, který byl realizován ve třech azylových domech pro ženy a matky s dětmi v různých oblastech ČR. Klíčová slova: nádorové onemocnění, nádorové onemocnění prsu, zdraví, zdravotní prevence, zdravotní gramotnost, azylový dům, samovyšetření prsu.
Abstract v angličtině:
Abstract This work describes the importance of health prevention, specifically the prevention of breast cancer with practical implementation of breast self-examination in asylum homes in the Czech Republic. Shelters are a social care service centres and cooperate with the Alliance of Women with Breast Cancer, o.p.s. The main focus of research was woman’s health care and prevention. The Alliance is a non-profit organization with a legal form - a charitable organization, helping women in both illness and disease, sponsoring several patient organizations, and working with a number of professionals and doctors. The diploma thesis has a practical and informative character, which covers two important components of a successful project - a theoretical basis with practical use. Research focuses on prevention from the perspective of social care workers. It answers the question of how social care centres approach prevention and how they deal with their clients and, above all, how women approach health prevention and how they are informed. Furthermore, the partial aim is to show how prevention can be achieved in a selected organization by means of an educational project, which was implemented in three shelters for women and mothers with children in various regions of the Czech Republic. Keywords: cancer, breast cancer, health, health prevention, health literacy, shelter, breast examination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Bázlerová 2.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Bázlerová 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Bázlerová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Bázlerová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Klokočková 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB