velikost textu

Analýza chování vybraných států v Jihočínském moři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza chování vybraných států v Jihočínském moři
Název v angličtině:
Analysis of the behaviour of selected states in the South China Sea
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Jetelinová
Vedoucí:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ivana Karásková
Id práce:
203471
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jihočínské moře, Čínská lidová republika, Vietnam, Filipíny, kongruence, ofenzivní realismus, defenzivní realismus, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
South China Sea, People´s Republic of China, Vietnam, the Philippines, congruence, offensive realism, defensive realism, case study
Abstrakt:
Anotace Jihočínské moře je již po několik desetiletí předmětem sporu mezi s ním sousedícími státy, a to Čínskou lidovou republikou (Čínou), Vietnamem, Filipínami, Indonésií, Brunejí a Malajsií. Vzhledem k tomu, že je toto moře geopoliticky i geostrategicky velmi významné, Čína se pokouší prohlásit se za historického svrchovaného vládce. Její aktivity však narážejí na nároky ostatních států, především pak Vietnamu a Filipín, které mají též zájem na získání kontroly nad ostrovy v Jihočínském moři. Spor tak neustále přetrvává a nepřetržité aktivity všech dotčených zemí vytvořily nekonečnou spirálu událostí, v nichž je dlouhodobě obtížné rozlišovat mezi akcí a reakcí jednotlivých aktérů sporu. Má diplomová práce se proto soustředí na analýzu jednání tří zvolených zemí, Číny, Vietnamu a Filipín, a to z pohledu strukturálního realismu, který je rozštěpen na dva protichůdné proudy, defenzivní a ofenzivní. Jejich rozdílné náhledy na svět mi v mé analýze napomáhají k objasnění, zda je chování zvolených aktérů defenzivní, či naopak ofenzivní. Pro analýzu bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2018, přičemž především v prvních čtyřech letech došlo k několika větším incidentům. Ty jednoznačně prokázaly v chování Číny znaky ofenzivního realismu, zatímco reakce Vietnamu a Filipín bylo možné považovat za defenzivní.
Abstract v angličtině:
Annotation The South China Sea has been already for several centuries the root of a dispute among states neighbouring along its borders, namely the People´s Republic of China (China), Vietnam, the Philippines, Indonesia, Brunei, and Malaysia. Since the Sea is very geopolitically and geostrategically important, China attempts to claim itself to be a sovereign. However, its activities face the demands of other states, especially Vietnam and the Philippines, which are also interested in gaining control over the islands in the South China Sea. For that reason, the dispute still persists, and the continuous activities of all concerned countries have created an endless spiral of events in which it is difficult to distinguish between the action and the reaction of individual actors in the dispute. My diploma thesis therefore focuses on the analysis of actions of the three selected countries, China, Vietnam, and the Philippines, from the perspective of structural realism that is split into two contradictory streams, defensive and offensive. Their different views on the world help me to clarify whether the behaviour of the chosen actors is defensive of offensive. For the analysis, the period from 2011 to 2018 was chosen. During that time, several major incidents have appeared between selected countries, especially in the first four years. These incidents have clearly shown features of offensive realism in China´s behaviour, while the responses of Vietnam and the Philippines could be considered defensive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Jetelinová 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Denisa Jetelinová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Jetelinová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Jetelinová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Karásková 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 152 kB