velikost textu

Vliv NRA na soudní rozhodnutí v případu D.C. v. Heller

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv NRA na soudní rozhodnutí v případu D.C. v. Heller
Název v angličtině:
NRA influence on D.C. v. Heller decision
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renée Bastlová
Vedoucí:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Oponenti:
Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.
Mgr. Jiří Pondělíček, BA
Id práce:
203467
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zbraně, USA, 2. dodatek, Heller, NRA, lobbing
Klíčová slova v angličtině:
guns, USA, 2nd Amendment, Heller, NRA, lobbying
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o zlomovém soudním případu z roku 2008, který se zabýval zákazem zbraní na úrovni města. V tomto případu bylo poprvé v historii druhého dodatku rozhodnuto ve prospěch tzv. individuálního práva držet zbraň, a to konkrétně za účelem sebeobrany. Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických říká, že „Dobře udržované milice jsou nezbytné k zabezpečení svobodného státu, právo lidu vlastnit a nosit zbraně nebude porušeno.“ Existují dvě interpretace tohoto dodatku. Jedna strana sporu tvrdí, že druhý dodatek zajišťuje individuální právo držet zbraň. Ta druhá, že druhý dodatek zajišťuje právo držet zbraň pouze v souvislosti s domobranou. NRA, jež je jednou z nejsilnějších lobbistických skupin v USA, prosazuje individuální právo držet zbraň. Součástí práce je analýza způsobu lobbování NRA a projevů tohoto lobbingu. Zkoumá, do jaké míry Nejvyšší soud Spojených států amerických a jeho soudci kopírovali myšlenky NRA v tomto soudním případu. Cílem práce je pomocí dlouhodobě prosazovaných argumentů této organizace, které se objevují v tzv. amicus curiae brief určit shodu s argumenty stanoviska Nejvyššího soudu. Z mé provedené analýzy vyplývá, že NRA nestála za vznikem tohoto soudního případu. Bez její dlouholeté kampaně by však případ nemohl vzniknout a soud by zajisté nerozhodl ve prospěch Hellera. Argumentace soudu byla velmi podobná té NRA. Hlavním zjištěním mé práce je, že NRA ovlivnila soudní rozhodnutí v případu D.C. v. Heller.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis adresses the issue of a landmark case from 2008 which dealt with the city‘s gun ban and in which for the first time in the history of the Second Amendment was decided in favor of an individual right to bear arms, specifically for the purpose of self-defense. The Second Amendment to the United States Constitution reads "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." There are two possible ways to interpret this amendment. One side of the argument maintains that the Second Amendment guarantees an individual right to bear arms. The other maintains that it guarantees a right to bear arms just in connection with militia. NRA, one of the most powerful lobby groups in the USA, promotes the individual right to bear arms. As a part of my thesis I analyze methods of NRA‘s lobbying. The thesis examines to what extent did the Supreme Court of the United States and its justices copy thoughts of the NRA in this case. The goal of this thesis is to show similarity between the NRA’s and Court’s arguments with the help of long-term views and opinions of this organization that can be seen in the Amicus Curiae Brief. According to my analysis, the NRA is not the reason the case was born. However, without its long-term campaign there would not be any such case and the Court would surely not have decided in favor of Heller. The argumentation of the Supreme Court was very similar to that of the NRA. The NRA had influence over the decision in the case D.C. v. Heller.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renée Bastlová 717 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renée Bastlová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renée Bastlová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Pondělíček, BA 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB