velikost textu

Jazyková úskalí pro začínající maďarsko-české překladatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyková úskalí pro začínající maďarsko-české překladatele
Název v angličtině:
Language pitfalls for novice Hungarian-Czech translators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Elizabeth Kőrösová
Vedoucí:
Simona Kolmanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anita Huťková, Ph.D.
Id práce:
203465
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Středoevropská studia (SES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie překladu|kritika překladu|maďarská literatura|příručka|český překlad|lingvistika
Klíčová slova v angličtině:
theory of translation|critique of translation|Hungarian literature|manual|Czech translation|linguistics
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje česko-maďarské překladatelské problematice, především v lingvistické rovině. Zpracovává nejčastější problémy, se kterými se zvláště začínající překladatel z maďarštiny do češtiny konfrontuje. Práce na konkrétních příkladech současných překladů (vzniklých po r. 2000) uvádí možná řešení z hlediska adekvátního převodu obsahu i formy originálu. Předmětem srovnání budou překladatelské transformace v různých jazykových rovinách, od gramatické po syntaktickou. Podle druhu řešení a transformace budou též zmíněny vlivy těchto změn na rovinu stylistickou. Práce je koncipována jako příručka pro začínající překladatele. Klíčová slova: teorie překladu, kritika překladu, metody překladu, maďarská literatura, příručka, český překlad, maďarský překlad, lingvistika
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with Czech-Hungarian translation difficulty, especially in the linguistic field. It covers the most frequent issues that a particular beginning translator confronts with when translating from Hungarian into Czech language. Working on concrete examples of contemporary translations (created after 2000), it provides a possible solution in terms of adequately transferring content and form of the original. The comparison of translational transformations is the subject in varios linguistic levels, starting from morphological to a syntactical level. Depending on the type of solution and transformation, the effects of these changes will be mentioned on a stylistic level. The thesis is designed as a guide for novice translators. Keywords: theory of translation, critique of translation, methods of translation, Hungarian literature, manual, Czech translation, Hungarian translation, linguistics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Elizabeth Kőrösová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Elizabeth Kőrösová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Elizabeth Kőrösová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Simona Kolmanová, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anita Huťková, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB