velikost textu

The Limits of the EU’s Political Conditionality Approach in the Western Balkans

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Limits of the EU’s Political Conditionality Approach in the Western Balkans
Název v češtině:
Limity přístupu politické kondicionality EU na západním Balkáně
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Křiklánová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Id práce:
203463
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rozšíření Evropské unie, západní Balkán, podpora demokracie, teorie konfliktních cílů, kvalitativní obsahová analýza, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko
Klíčová slova v angličtině:
Enlargement of the European Union, Western Balkans, Democracy Promotion, Conflicting Objectives Theory, Qualitative Content Analysis, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je odkrýt vztah mezi strategiemi rozšiřování Evropské unie a procesem demokratizace v zemích západního Balkánu za pomoci zkoumání vlivu strategií EU na změny úrovně demokracie ve dvou konkrétních případech: Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko. Efekt nástroje politické kondicionality byl po dobu více než jedné dekády omezen nedostatečným důrazem na demokratické reformy a vyzdvihováním bezpečnostních zájmů, které byly často upřednostněny před cíli, které přímo souvisí s reformami posilujícími úroveň demokracie v daných zemích. Na základě teorie konfliktních cílů práce demonstruje, že nedávno uplatněná strategie EU, jež řadí jednotlivé cíle do vhodné posloupnosti, přičemž cíle související s demokratickým přechodem jsou upřednostněny před bezpečnostními zájmy, je efektivnější v navozování demokratických změn. Následně byly definovány nutné a postačující podmínky pro úspěšnou strategii posloupnosti: silný důraz na demokratické cíle s jasně vytyčenou časovou perspektivou a odpovídající kroky mezinárodních aktérů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to unravel the relationship between the EU’s enlargement strategies and democratization in the Western Balkan countries by looking on the impact of the strategies on changing democracy levels in two empirical cases: the former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia. Over more than a decade, the effect of the conditionality tool on democratization has been curbed by an insufficient emphasis placed on pro-democratic reforms and by the role of security concerns which were often prioritized over aims directly linked to democracy promotion. Grounded in the conflicting objectives theory, the thesis demonstrates that the recently employed strategy appropriately sequencing goals while prioritizing democratic transition over security concerns is more effective in inflicting domestic democratic change. Subsequently, the following necessary and sufficient conditions for a successful sequencing strategy were defined: strong emphasis on democracy-related goals combined with clearly outlined temporal perspective, and corresponding action of international actors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Křiklánová 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Křiklánová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Křiklánová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 732 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB